.
ESL 329: The Cluster Balloonist


ESL 329: The Cluster Balloonist


Download


Cluster balloonists tie a bunch of helium balloons to a lawn chair, sit in the chair, cut the anchor rope, and go flying into the wild blue yonder. To land, they cut some of the cords attaching the balloons to the chair. A small group of daredevils has been enjoying this sport for more than 30 years.

They usually take a radio to communicate with people on the ground, a GPS device so they can be located, a parachute, and bags of sand or water that they throw overboard to go higher. "It's fun, but it's not for everyone," said Glenn Ford. "You have to dress warmly for higher altitudes. You should always take a life preserver and wear a helmet. And you need to take food and water for emergencies." Balloonists often soar up to 6,000 feet, and many have soared to 12,000 feet or higher.

A popular priest in Brazil decided to try cluster ballooning. Reporters from newspapers and TV stations interviewed and photographed him before take-off. He laughed and waved at everyone as his chair started rising. "I'll see you at one o'clock," he yelled to everyone on the ground. It was 11 a.m.

The weather, however, took a sudden turn for the worse. People could see the wind driving the balloonist toward the Atlantic. The bright balloons disappeared into the dark clouds. The next day, a pilot in a single-engine plane saw some balloons floating 10 miles out to sea. There was no sign of the priest. "This is unbelievable," said his best friend. "He was an expert sky diver. He had a life preserver, an inflatable life raft, and a GPS device. And, he was a priest!"

453211 top -


*Vocabulary:

• altitude:
• anchor:
• attach:
• balloon:
• balloonist:
• bunch:
• cluster:
• communicate:
• cord:
• daredevil:
• device:
• emergency:
• float:
• helium:
• helmet:
• inflatable:
• lawn:
• locate:
• parachute:
• preserver:
• priest:
• raft:
• rope:
• sign:
• soar:
• yonder:

--------------------

*Yes/No-Questions:

• Do cluster balloonists tie helium balloons to a lawn chair?

• Do they go flying into the wild blue yonder?

• Have they been enjoying their sport for more than 300 years?

• Do they use a radio to communicate with people on the ground?

• Do they use a GPS device so they can go higher?

• Do they take bags of trash to throw overboard?

• Should they take a life preserver and wear a helmet?

• Do they need to take food and water for emergencies?

• Do they often soar up to 60,000 feet?

• Did a priest in Bermuda decide to try cluster ballooning?

------------------

*Fill in blanks:

Cluster balloonists tie a bunch of helium balloons ____ a lawn chair, sit in the chair, cut ____ anchor rope, and go flying into the wild ____ yonder. To land, they cut some of the ____ attaching the balloons to the chair. A small ____ of daredevils has been enjoying this sport for ____ than 30 years.

They usually take a radio ____ communicate with people on the ground, a GPS ____ so they can be located, a parachute, and ____ of sand or water that they throw overboard ____ go higher. “It’s fun, but it’s not for ____ ,” said Glenn Ford. “You have to dress warmly ____ higher altitudes. You should always take a life ____ and wear a helmet. And you need to ____ food and water for emergencies.” Balloonists often soar ____ to 6,000 feet, and many have soared to ____ ,000 feet or higher.

A popular priest in Brazil ____ to try cluster ballooning. Reporters from newspapers and ____ stations interviewed and photographed him before take-off. He____ and waved at everyone as his chair started ____ . “I’ll see you at one o’clock,” he yelled ____ everyone on the ground. It was 11 a.m.

____ weather, however, took a sudden turn for the ____ . People could see the wind driving the balloonist ____ the Atlantic. The bright balloons disappeared into the ____ clouds. The next day, a pilot in a ____ -engine plane saw some balloons floating 10 miles out ____ sea. There was no sign of the priest. “____ is unbelievable,” said his best friend. “He was____ expert sky diver. He had a life preserver, ____ inflatable life raft, and a GPS device. And, ____ was a priest!”

----------------

*Translate into Vietnamese:

............

453219 top -

ESL 329: The Cluster Balloonist

*Vocabulary:


• altitude: độ cao
• anchor: neo
• attach: gắn với
• balloon: bong bóng
• balloonist: người đi khí cầu
• bunch: bụi, bó lại
• cluster: một chùm
• communicate: liên lạc
• cord: dây
• daredevil: liều mạng
• device: thiết bị, phương cách
• emergency: khẩn cấp
• float: nổi
• helium: Heli
• helmet: mũ bảo hiểm
• inflatable: nổ
• lawn: bãi cỏ, vải
• locate: cư ngụ
• parachute: dù bay
• preserver: bảo quản
• priest: linh mục
• raft: bè, mảng
• rope: dây
• sign: dấu hiệu
• soar: bay lên
• yonder: ở trên đó

===========================================================

*Yes/No-Questions:

• Do cluster balloonists tie helium balloons to a lawn chair? Yes

• Do they go flying into the wild blue yonder? Yes

• Have they been enjoying their sport for more than 300 years? No

• Do they use a radio to communicate with people on the ground? Yes

• Do they use a GPS device so they can go higher? No

• Do they take bags of trash to throw overboard? No

• Should they take a life preserver and wear a helmet? Yes

• Do they need to take food and water for emergencies? Yes

• Do they often soar up to 60,000 feet? No

• Did a priest in Bermuda decide to try cluster ballooning?
No

==========================================================

*Fill in blanks:

Cluster balloonists tie a bunch of helium balloons __to__ a lawn chair, sit in the chair, cut __the__ anchor rope, and go flying into the wild __blue__ yonder. To land, they cut some of the __cords__ attaching the balloons to the chair. A small __group__ of daredevils has been enjoying this sport for __more__ than 30 years.

They usually take a radio __to__ communicate with people on the ground, a GPS __device___ so they can be located, a parachute, and __bags__ of sand or water that they throw overboard __to__ go higher. “It’s fun, but it’s not for ____everyone__ ,” said Glenn Ford. “You have to dress warmly __for__ higher altitudes. You should always take a life ____preserver__ and wear a helmet. And you need to __take__ food and water for emergencies.” Balloonists often soar _up___ to 6,000 feet, and many have soared to __12__ ,000 feet or higher.

A popular priest in Brazil ____decided__ to try cluster ballooning. Reporters from newspapers and __TV__ stations interviewed and photographed him before take-off. He____laughed__ and waved at everyone as his chair started ____rising__ . “I’ll see you at one o’clock,” he yelled __to__ everyone on the ground. It was 11 a.m.

__The__ weather, however, took a sudden turn for the ______worse_ . People could see the wind driving the balloonist ____toward__ the Atlantic. The bright balloons disappeared into the __dark__ clouds. The next day, a pilot in a ____single__ -engine plane saw some balloons floating 10 miles out __to__ sea. There was no sign of the priest. “__This__ is unbelievable,” said his best friend. “He was___an_ expert sky diver. He had a life preserver, __an__ inflatable life raft, and a GPS device. And, _he___ was a priest!”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Người bay bằng chùm bóng bay

Những người bay bằng chùm bóng bay buộc một chùm bóng chứa khí Heli vào chiếc ghế xếp, ngồi vào ghế, cắt dây neo, và bay vào trời xanh hoang dã. Để đáp xuống, họ cắt vài dây kết nối bóng bay với ghế. Một nhóm người liều mạng đã thích thú với trò thể thao này hơn 30 năm qua.

Họ thường đem radio để liên lạc với người ở mặt đất, thiết bị định vị GPS để biết được mình đang ở đâu, một cái dù bay, và túi cát hay nước để họ có thể quăng xuống nếu họ muốn lên cao hơn. "Nó vui, nhưng nó không dành cho tất cả mọi người," Glenn Ford nói. "Bạn phải mặc ấm ở độ cao. Bạn phải luôn mặc áo phao và đội mũ bảo hiểm. Và bạn phải mang theo thức ăn và nước cho trường hợp khẩn cấp. Những người bay bằng bóng này thường bay lên độ cao 6,000 feet, và vài người đã bay lên cao đến 12,000 feet hay cao hơn.

Một linh mục nổi tiếng ở Brasil đã thử bay bóng chùm. Phóng viên từ các tờ báo và đài truyền hình đã hỏng vấn và chụp hình ông trước khi bay. Ông cười và vẫy tay với mọi người khi chiếc ghế bắt đầu bay lên. "Tôi sẽ gặp lại bạn vào một giờ," ông hét lên với mọi người trên mặt đất. Lúc đó là 11 a.m.

Thời tiết, tuy nhiên, lại bất ngờ đổi sang tệ hơn. Người ta có thể thấy gió đưa chùm bóng về phía biển Atlantic. Những chiếc bóng sặc sỡ biến mất vào đám mây đen. Ngày hôm sau, một phi công trên chiếc máy bay một động cơ thấy vài bong bóng nổi 10 dặm trên biển. Không thấy dấu hiệu của linh mục. "Không thể tin được," bạn thân của ông nói. "Ông ta là một chuyên gia lái trên trời. Ông có phao cứu sinh, một chiếc bè, và một thiết bị GPS. Và, ông là một linh mục!"

453396 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.