.
ESL 238: Blood Drive at Civic Center


ESL 238: Blood Drive at Civic Center


Download


The local university blood center had a blood drive today at the Civic Center auditorium. Almost 300 people showed up, but about 50 were turned away for various medical reasons. Fifty others left because the lines were moving so slowly. The event concluded at 6 p.m., three hours after the scheduled close. It was a long day for everyone—administrators, nurses, and donors. But there were plenty of chairs and tables, and many people brought their own books, magazines, or newspapers.

The first thing the donors had to do, of course, was fill out the donor registration and screening form. When they finished filling out the form, they waited until a nurse called them to her desk. The average adult body contains 8 to 12 pints of blood. Donors can give one pint at a time. It takes your body 2 to 4 weeks to replace this amount. Most donors filled up the pint bag within 5 to 10 minutes.

Before leaving, the donors received a sheet of instructions including: Do not lift any heavy objects for 12 hours. Leave your pressure bandage on for 2-3 hours. Do not smoke for at least 30 minutes. Avoid alcohol for the rest of the day. Do not do any strenuous activity for 24 hours.

"I wish I could hug and kiss all the volunteers that are here today," said Martha, the blood center donor recruiter. "Many donors underestimate the importance of what they're doing. They think it is no big deal, but it is a big deal. Their blood is actually saving lives, helping other people to live. We cannot thank them enough for that, nor can the recipients."

422054 top -


*Vocabulary:

• administrator:
• auditorium:
• bandage:
• civic:
• hug:
• instruction:
• leave:
• lift:
• medical:
• pint:
• recipient:
• recruiter:
• registration:
• schedule:
• screen:
• strenuous:

========================

*Yes/No Questions:

• Was there a blood drive today?

• Did the local university have the blood drive?

• Was the blood drive at the university blood center?

• Did about 300 people give blood today?

• Did about 100 people fail to give blood?

• Did the blood drive end at 6 p.m.?

• Did the blood drive end on time?

• Was it a long day for everyone involved?

• Were there lots of chairs and tables?

• Did many people bring their own reading material?

======================

*Fill in blanks:

The local university blood center had a blood _____ today at the Civic Center auditorium. Almost 300 ____ showed up, but about 50 were turned away ____ various medical reasons. Fifty others left because the ____ were moving so slowly. The event concluded at ____ p.m., three hours after the scheduled close. It ____ a long day for everyone—administrators, nurses, and donors. ____ there were plenty of chairs and tables, and ____ people brought their own books, magazines, or newspapers.

____ first thing the donors had to do, of ____ , was fill out the donor registration and screening ____ . When they finished filling out the form, they ____ until a nurse called them to her desk. ____ average adult body contains 8 to 12 pints ____ blood. Donors can give one pint at a ____ . It takes your body 2 to 4 weeks ____ replace this amount. Most donors filled up the ____ bag within 5 to 10 minutes.

Before leaving, ____ donors received a sheet of instructions including: Do ____ lift any heavy objects for 12 hours. Leave ____ pressure bandage on for 2-3 hours. Do not ____ for at least 30 minutes. Avoid alcohol for____ rest of the day. Do not do any ____ activity for 24 hours.

"I wish I could ____ and kiss all the volunteers that are here ____ ," said Martha, the blood center donor recruiter. "Many ____ underestimate the importance of what they're doing. They ____ it is no big deal, but it is ____ big deal. Their blood is actually saving lives, ____ other people to live. We cannot thank them ____ for that, nor can the recipients.”

=====================

*Translate into Vietnamese:

..........

422055 top -

ESL 238: Blood Drive at Civic Center

*Vocabulary:


• administrator: hành chánh
• auditorium: phòng thính giả
• bandage: băng dán
• civic: đô thị, công dân
• hug: ôm hôn
• instruction: chỉ thị
• leave: rời
• lift: nâng
• medical: thuốc
• pint: 0,47 lit
• recipient: người nhận
• recruiter: người đi thu nhận
• registration: đăng ký
• schedule: kế hoạch
• screen: sàng lọc
• strenuous: nặng nhọc

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Was there a blood drive today? Yes

• Did the local university have the blood drive? Yes

• Was the blood drive at the university blood center? No

• Did about 300 people give blood today? Yes

• Did about 100 people fail to give blood? Yes

• Did the blood drive end at 6 p.m.? Yes

• Did the blood drive end on time? No

• Was it a long day for everyone involved? Yes

• Were there lots of chairs and tables? Yes

• Did many people bring their own reading material? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

The local university blood center had a blood __drive___ today at the Civic Center auditorium. Almost 300 __people__ showed up, but about 50 were turned away __for__ various medical reasons. Fifty others left because the __lines__ were moving so slowly. The event concluded at __6__ p.m., three hours after the scheduled close. It __was__ a long day for everyone—administrators, nurses, and donors. __But__ there were plenty of chairs and tables, and __many__ people brought their own books, magazines, or newspapers.

__The__ first thing the donors had to do, of __course__ , was fill out the donor registration and screening __form__ . When they finished filling out the form, they __waited__ until a nurse called them to her desk. _The___ average adult body contains 8 to 12 pints ___of_ blood. Donors can give one pint at a __time__ . It takes your body 2 to 4 weeks _to___ replace this amount. Most donors filled up the __pint__ bag within 5 to 10 minutes.

Before leaving, __the__ donors received a sheet of instructions including: Do __not__ lift any heavy objects for 12 hours. Leave __your__ pressure bandage on for 2-3 hours. Do not __smoke__ for at least 30 minutes. Avoid alcohol for___the_ rest of the day. Do not do any _strenuous___ activity for 24 hours.

"I wish I could __hug__ and kiss all the volunteers that are here __today__ ," said Martha, the blood center donor recruiter. "Many _donors___ underestimate the importance of what they're doing. They __think__ it is no big deal, but it is __a__ big deal. Their blood is actually saving lives, _helping___ other people to live. We cannot thank them __enough__ for that, nor can the recipients.”

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Hiến máu tại trung tâm công dân

Trung tâm máu đại học địa phương đã có hiến máu hôm nay tại trung tâm khán phòng công dân. Gần 300 người đến hiến, nhưng gần 50 đi khỏi vì nhiều lý do y học. Năm mươi người khác rời vì xếp hàng di chuyển chậm. Sự kiện kết thúc lúc 6 p.m., ba giờ sau thời gian dự kiến. Đó là một ngày dài cho mọi người - hành chính, y tá, và người hiến máu. Nhưng có nhiều ghế và bàn, và nhiều người đem theo sách, tạp chí hay báo.

Đầu tiên người hiến máy phải làm, dĩ nhiên, là điền đơn đăng ký và sàng lọc. Khi đìền xong, họ chờ đến khi y tá gọi họ đến bàn. Trung bình người trưởng thành có 8-12 pint máu. Người hiến máu có thể cho một pint = 0,47 lit máu một lần. Phải tốn 2 đến 4 tuần để cơ thể tái tạo lại lượng máu này. Hầu hết những người hiến máu cho đầy bao máu trong 5 đến 10 phút.

Trước khi rời khỏi, người hiến máu nhận được tờ hướng dẫn bao gồm: KHông nâng vật nặng trong 12 giờ. Để băng dán 2-3 giờ. Không hút thuốc ít nhất 30 phút. Tránh uống rượu phần còn lại của ngày. Không làm việc nặng trong 24 giờ.

"Tôi ước tôi có thể ôm và hôn tất cả những người tình nguyện ở đây hôm nay," Martha, người nhận máu tãi trung tâm máu nói. "Nhiều người hiến máu không đánh giá đúng tầm quan trọng của việc họ đang làm. Họ nghĩ chẳng có gì lớn lao, nhưng đó thật sự là điều lớn lao. Máu của họ cứu sống, giúp người khác sống. Chúng tôi không thể cảm ơn họ đủ cho việc đó, cũng như những người nhận."

437595 top -
LESSON 238:

BLOOD DRIVE AT CIVIC CENTER -
VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• administrator: nhà quản lý.
• auditorium: hội trường.
• bandage: băng, dải vải để quấn quanh chỗ bị thương.
• civic: thuộc về đô thị/công dân.
• hug: ôm, ôm chặt.
• instruction: hướng dẫn, chỉ dẫn.
• leave: để lại, rời đi.
• lift: nâng lên.
• medical: y khoa.
• pint: đơn vị dung tích = 0,473 lít.
• recipient: người nhận.
• recruiter: nhà tuyển dụng.
• registration: đăng ký.
• schedule: lịc làm việc.
• screen: nghiên cứu và thẩm tra lý lịch.
• strenuous: tích cực, căng thẳng, vất vả.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Was there a blood drive today?
- Yes, there was.

• Did the local university have the blood drive?
- Yes, it did.

• Was the blood drive at the university blood center?
- No, it wasn't. It was at the Civic Center auditorium.

• Did about 300 people give blood today?
- Yes, they did.

• Did about 100 people fail to give blood?
- Yes, they did.

• Did the blood drive end at 6 p.m.?
- Yes, it did.

• Did the blood drive end on time?
- No, it didn't.

• Was it a long day for everyone involved?
- Yes, it was.

• Were there lots of chairs and tables?
- Yes, there were.

• Did many people bring their own reading material?
- Yes, they did.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
The local university blood center had a blood drive today at the Civic Center auditorium. Almost 300 people showed up, but about 50 were turned away for various medical reasons. Fifty others left because the lines were moving so slowly. The event concluded at 6 p.m., three hours after the scheduled close. It was a long day for everyone-administrators, nurses, and donors. But there were plenty of chairs and tables, and many people brought their own books, magazines, or newspapers.

The first thing the donors had to do, of course, was fill out the donor registration and screening form. When they finished filling out the form, they waited until a nurse called them to her desk. The average adult body contains 8 to 12 pints of blood. Donors can give one pint at a time. It takes your body 2 to 4 weeks to replace this amount. Most donors filled up the pint bag within 5 to 10 minutes.

Before leaving, the donors received a sheet of instructions including: Do not lift any heavy objects for 12 hours. Leave your pressure bandage on for 2-3 hours. Do not smoke for at least 30 minutes. Avoid alcohol for the rest of the day. Do not do any strenuos activity for 24 hours.

"I wish I could hug and kiss all the volunteers that are here today," said Martha, the blood center donor recruiter. "Many donors underestimate the importance of what they're doing. They think it is no big deal, but it is a big deal. Their blood is actually saving lives, helping other people to live. We cannot thank them enough for that, nor can the recipients.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Hôm nay, trung tâm máu của trường đại học địa phương có một đợt vận động hiến máu tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. Gần 300 người đã có mặt, nhưng có khoảng 50 người phải ra về vì những lý do sức khoẻ khác nhau. Năm mươi người khác bỏ đi vì dòng người di chuyển quá chậm. Sự kiện kết thúc vào lúc 6 giờ chiều, ba tiếng đồng hồ sau khi chương trình làm việc chấm dứt. Đó là một ngày thật dài cho tất cả mọi người-Những người quản lý sự kiện, các y tá, và những người hiến tặng. Nhưng có rất nhiều ghế và bàn, và nhiều người mang theo sách, tạp chí, hoặc báo của riêng họ.

Việc đầu tiên những người hiến tặng phải làm, tất nhiên là thế rồi, là điền vào mẫu đăng ký người hiến tặng và mẫu thẩm tra lý lịch. Khi họ đã hoàn tất việc điền vào các mẫu, họ chờ đến lúc một y tá gọi đến bàn làm việc. Cơ thể của một người trưởng thành chứa trung bình từ 8 đến 12 panh máu(3,784 lít-5,676 lít). Người hiến tặng có thể cho một lần một panh. Phải mất từ 2 đến 4 tuần cơ thể mới bạn bù đắp lại lượng máu này. Phần lớn những người hiến tặng làm đầy túi panh trong vòng 5 đến 10 phút.

Trước khi ra về, người hiến tặng nhận một tờ hướng dẫn gồm có như sau: Không được nhấc bất kỳ vật nặng nào trong 12 giờ. Để yên băng áp lực của bạn trong 2-3 giờ. Không được hút thuốc trong ít nhất 30 phút. Tránh xa chất có cồn trong phần ngày còn lại. Không được lao động nặng nhọc trong suốt 24 tiếng đồng hồ.

"Tôi ước ao được ôm hôn tất cả những người tình nguyện có mặt ở đây hôm nay," Martha, nhà tuyển dụng những người hiến tặng của trung tâm máu, cho biết. "Nhiều người hiến tặng đánh giá chưa đúng mức tầm quan trọng của việc họ đang thực hiện. Họ cho rằng điều đó bình thường thôi, nhưng điểu đó rất có ý nghĩa . Máu của họ thật sự đã cứu nhiều sinh mạng, giúp cho nhiều người được sống. Chúng tôi không làm sao cám ơn họ cho hết vì hành động đó, những người nhận(máu)cũng thế."

479632 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.