.
ESL 236: Tenants Watch Building Burn


ESL 236: Tenants Watch Building Burn


Download


A 20-unit apartment building burned for about an hour before firemen were able to extinguish it. The fire started in the attic at about 10:30 p.m. yesterday evening. The damage was estimated at $1.5 million. A fire department spokesman said the fire might have been set deliberately.

The tenant who first saw the blaze banged loudly on the door of every unit in the building. Occupants of 15 units were already in bed or preparing for bed. No one responded in the other five units because the tenants were not home. Those tenants who were home escaped with nothing more than the clothes on their backs, their pets, their cell phones, and their laptops.

Many tenants went across the street to watch the fire from a safe distance. They were all hoping that their units would be spared. Some of the pets were so disturbed by the noise, crowds, flames, and smoke that their owners could not hold on to them. They clawed their way out of their owners' arms and dashed away. The younger children were similarly frightened. They cried in their parents' arms.

Two fire engines arrived at 10:45 p.m., but the entire roof was ablaze by then. Smoke and flames were visible in most of the units on the top floor.

At about 11:35 p.m. the flames were extinguished. Most of the roof had disappeared. The top floor of the two-story building was about 80 percent gone. Water was seeping into the ground-floor units, ruining most of them. The tenants were crying or speechless. They were happy to be alive, but now they had no home. Where were they going to live?

Firemen discovered a charred gasoline can in the attic. This was the second suspicious apartment fire in a month.

421708 top -


*Vocabulary:

• ablaze:
• attic:
• bang:
• blaze:
• burn:
• char:
• claw:
• dash:
• deliberately:
• disappear:
• distance:
• disturb:
• escape:
• extinguish:
• frighten:
• gasoline:
• occupant:
• seep:
• similarly:
• spare:
• tenant:
• fire_engine:

=======================

*Yes/No Questions:

• Does the building have 20 apartments?

• Did the building burn down?

• Were firemen able to put out the fire?

• Did they put out the fire in about 60 minutes?

• Did the fire start in the basement?

• Did the fire start yesterday morning?

• Was there any damage to the building?

• Did the fire department spokesman suspect arson?

• Did the tenant who first saw the blaze survive?

• Were all the tenants home that night?

=====================

*Fill in blanks:

A 20-unit apartment building burned for about an _____ before firemen were able to extinguish it. The _____ started in the attic at about 10:30 p.m. _____ evening. The damage was estimated at $1.5 million. _____ fire department spokesman said the fire might have _____ set deliberately.

The tenant who first saw the _____ banged loudly on the door of every unit _____ the building. Occupants of 15 units were already _____ bed or preparing for bed. No one responded _____ the other five units because the tenants were _____ home. Those tenants who were home escaped with _____ more than the clothes on their backs, their _____ , their cell phones, and their laptops.

Many tenants_____ across the street to watch the fire from_____ safe distance. They were all hoping that their _____ would be spared. Some of the pets were _____ disturbed by the noise, crowds, flames, and smoke _____ their owners could not hold on to them. _____ clawed their way out of their owners’ arms _____ dashed away. The younger children were similarly frightened. _____ cried in their parents’ arms.

Two fire engines _____ at 10:45 p.m., but the entire roof was_____ by then. Smoke and flames were visible in _____ of the units on the top floor.

At _____ 11:35 p.m. the flames were extinguished. Most of _____ roof had disappeared. The top floor of the_____ -story building was about 80 percent gone. Water was_____ into the ground-floor units, ruining most of them. _____ tenants were crying or speechless. They were happy _____ be alive, but now they had no home. _____ were they going to live?
Firemen discovered a _____ gasoline can in the attic. This was the _____ suspicious apartment fire in a month.

=====================

*Translate into Vietnamese:

..........

421709 top -

ESL 236: Tenants Watch Building Burn

*Vocabulary:


• ablaze: bốc cháy
• attic: gác mái
• bang: nổ
• blaze: bốc cháy
• burn: cháy
• char: đốt thành than
• claw: vuốt
• dash: nhanh nhẹn
• deliberately: giải thoát
• disappear: biến mất
• distance: khoảng cách
• disturb: quấy rầy
• escape: thoát
• extinguish:dập tắt
• frighten: sợ hãi
• gasoline: xăng
• occupant: chiếm cứ
• seep: rỉ ra
• similarly: tương tự
• spare: rời
• tenant: người thuê nhà, chủ nhà
• fire_engine: xe cứu hoả

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Does the building have 20 apartments? Yes

• Did the building burn down? Yes

• Were firemen able to put out the fire? Yes

• Did they put out the fire in about 60 minutes? Yes

• Did the fire start in the basement? No

• Did the fire start yesterday morning? No

• Was there any damage to the building? Yes

• Did the fire department spokesman suspect arson? Yes

• Did the tenant who first saw the blaze survive? Yes

• Were all the tenants home that night? No

==========================================================

*Fill in blanks:

A 20-unit apartment building burned for about an __hour___ before firemen were able to extinguish it. The __fire___ started in the attic at about 10:30 p.m. __yesterday___ evening. The damage was estimated at $1.5 million. _A____ fire department spokesman said the fire might have __been___ set deliberately.

The tenant who first saw the __blaze___ banged loudly on the door of every unit ___in__ the building. Occupants of 15 units were already _in____ bed or preparing for bed. No one responded __in___ the other five units because the tenants were __not___ home. Those tenants who were home escaped with ___nothing__ more than the clothes on their backs, their __pets___ , their cell phones, and their laptops.

Many tenants__went___ across the street to watch the fire from___a__ safe distance. They were all hoping that their ___units__ would be spared. Some of the pets were __so___ disturbed by the noise, crowds, flames, and smoke __that___ their owners could not hold on to them. __They___ clawed their way out of their owners’ arms __and___ dashed away. The younger children were similarly frightened. __They___ cried in their parents’ arms.

Two fire engines ____arrived___ at 10:45 p.m., but the entire roof was__ablaze___ by then. Smoke and flames were visible in ___most__ of the units on the top floor.

At __about___ 11:35 p.m. the flames were extinguished. Most of __the___ roof had disappeared. The top floor of the__two___ -story building was about 80 percent gone. Water was__seeping___ into the ground-floor units, ruining most of them. __The___ tenants were crying or speechless. They were happy ___to__ be alive, but now they had no home. ___Where__ were they going to live?

Firemen discovered a __charred___ gasoline can in the attic. This was the ____second___ suspicious apartment fire in a month.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Chủ nhà nhìn toà nhà bốc cháy

Một căn hộ 20-căn bị cháy rụi khoảng một giờ trước khi lính cứ hoả có thể dập tắt chúng. Ngọn lửa bắt đầu trong tầng áp mái khoảng 10:30 p.m. tối hôm qua. Thiệt hại ước tính $1,5 triệu. Người phát ngôn bộ cứu hoả nói rằng hoả hoạn có thể được làm một cách tự do.

Chủ nhà người đầu tiên thấy ánh bùng nổ lớn trên cửa của khắp mỗi căn nhà của toà nhà. Cư dân của 15 căn hộ đã lên giường hoặc chuẩn bị lên giường. Không ai trả lời từ 5 căn hộ khác vì họ không ở nhà. Những người ở nhà thoát ra được không mang được gì ngoài bộ quần áo trên người, thú nuôi, điện thoại, máy tính xách tay.

Nhiều người băng qua đường xem ngọn lửa từ chổ an toàn. Họ đều hy vọng căn hộ của họ có thể tránh được. Vài con vật nuôi bị tiếng ồn, đám đông, ngọn lửa và khói làm phiền đến nổi chủ của chúng không giữ được chúng. Chúng cào tay chủ và nhảy phóc đi mất. Trẻ con cũng sợ hãi như vậy. Chúng khóc trong vòng tay cha mẹ.

Hai xe cứu hoả đến lúc 10:45 p.m., nhưng toàn bộ mái nhà đã bị bốc cháy. Khói và lửa lan toả khắp các căn hộ trên tầng trên cùng.

Khoảng 11:35 p.m. ngọn lửa bị dập tắt. Hầu hết mái nhà biến mất. Tầng trên cùng của toà nhà hai tầng bị mất khoảng 80 phần trăm. Nước nhỏ xuống các căn hộ ở tầng trệt, làm ướt hầu hết chúng. Chủ nhà đang khóc hoặc câm lặng. Họ sung sướng còn sống, nhưng giờ họ chẳng có nhà. Họ sẽ phải sống ở đâu?

Nhân viên cứu hoả phát hiện một thùng xăng cháy đen trên tầng áp mái. Đó là cuộc hoả hoạn căn hộ thứ hai đáng nghi ngờ trong tháng.

437578 top -
LESSON 236:

TENANTS WATCH BUILDING BURN -
NGƯỜI THUÊ NHÀ ĐỨNG NHÌN TOÀ NHÀ ĐANG CHÁY.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• ablaze: rực cháy, bốc cháy.
• attic: gác mái (kiến trúc).
• bang: đạp rầm rầm, khua rầm rầm.
• blaze: ngọn lửa.
• burn: cháy, bỏng.
• char: hoá thành than, đốt thành than.
• claw: quào, cào, xé.
• dash: lao tới, xông tới.
• deliberately: cố ý, cố tình.
• disappear: biến mất.
• distance: khoảng cách, cự ly.
• disturb: làm rối loạn, làm bất an/lo lắng.
• escape: thoát được, thoát khỏi.
• extinguish: dập tắt, làm tắt.
• frighten: làm hoảng sợ, làm sợ.
• gasoline: xăng.
• occupant: người cư ngụ, người sử dụng, người sở hữu.
• seep: rỉ ra, thấm qua.
• similarly: tương tự, giống nhau.
• spare: tha, tha thứ, dung thứ, miễn cho.
• tenant: người thuê, người mướn.
• fire_engine: xe chữa cháy.

Trong phần reading, người đọc đã đọc nhầm bài 235 rồi thì phải?

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Does the building have 20 apartments?
- Yes, it does.

• Did the building burn down?
- No, it didn't.

• Were firemen able to put out the fire?
- Yes, they were.

• Did they put out the fire in about 60 minutes?
- YEs, they did.

• Did the fire start in the basement?
- No, it didn't. The fire started in the attic.

• Did the fire start yesterday morning?
- No, it didn't. The fire started yesterday evening.

• Was there any damage to the building?
- Yes, there was.

• Did the fire department spokesman suspect arson?
- Yes, he did.

• Did the tenant who first saw the blaze survive?
- Yes, he did.

• Were all the tenants home that night?
- No, they weren't

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A 20-unit apartment building burned for about an hour before firemen were able to extinguish it. The fire started in the attic at about 10:30 p.m. yesterday evening. The damage was estimated at $1.5 million. A fire department spokesman said the fire might have beeen set deliberately.

The tenant who first saw the blaze banged loudly on the door of every unit in the building. Occupants of 15 units were already in bed or preparing for bed. No one responded in the other five units because the tenants were not home. Those tenants who were home escaped with nothing more than the clothes on their backs, their pets, their cell phones, and their laptops.

Many tenants went across the street to watch the fire from a safe distance. They were all hoping that their units would be spared. Some of the pets were so disturbed by the noise, crowds, flames, and smoke that their owners could not hold on to them. They clawed their way out of their owners’ arms and dashed away. The younger children were similarly frightened. They cried in their parents’ arms.

Two fire engines arrived at 10:45 p.m., but the entire roof was ablazed by then. Smoke and flames were visible in most of the units on the top floor.

At about 11:35 p.m. the flames were extinguished. Most of the roof had disappeared. The top floor of the two-story building was about 80 percent gone. Water was seeping into the ground-floor units, ruining most of them. The tenants were crying or speechless. They were happy to be alive, but now they had no home. Where were they going to live?

Firemen discovered a charred gasoline can in the attic. This was the second suspicious apartment fire in a month.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Một khu chung cư có 20 căn hộ đã cháy khoảng một tiếng đồng hồ trước khi những người lính cứu hoả có thể dập tắt được đám cháy. Đám cháy bắt đầu từ tầng áp mái vào khoảng 10 giờ 30 tối hôm qua. Thiệt hại được ước tính khoảng 1,5 triệu đô-la. Phát ngôn viên của sở cứu hoả cho biết có thể đám cháy đã được cố ý gây ra.

Người thuê nhà là người đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa cháy phần phật trên cửa ra vào của các căn hộ trong khu chung cư. Những người chủ của 15 căn hộ đang ngủ hoặc đang chuẩn bị đi ngủ. Không có phản ứng trong năm căn hộ còn lại vì những người thuê không có mặt ở nhà. Những người thuê nhà đã thoát khỏi căn nhà mà không mang được gì ngoài áo quần trên người, thú cưng, di động, và máy vi tính xách tay.

Rất nhiều người thuê nhà đi qua bên kia đường để nhìn đám cháy ở một khoảng cách an toàn. Tất cả họ đều hy vọng căn hộ của mình sẽ được bỏ qua. Một vài con thú cưng quá xúc động bởi tiếng ồn, đám đông, ngọn lửa và khói mà chủ của chúng không thể giữ cho chúng được. Chúng cào cấu tìm cách ra khỏi đôi tay của chủ và lao vọt đi. Bọn trẻ nhỏ cũng sợ hãi tương tự. Chúng khóc la trong vòng tay của bố mẹ.

Hai chiếc xe chữa cháy đến vào lúc 10 giờ 45 tối, thế nhưng lúc đó toàn bộ mái nhà đã bốc cháy. Khói và lửa được trông thấy ở hầu hết tầng trên cùng của các căn hộ.

Vào khoảng 11 giờ 35 tối ngọn lửa bị dập tắt. Phần lớn mái nhà đã biến mất. Khoảng 80% tầng trên cùng của khu chung cư hai tầng đã không còn. Nước đang thấm xuống các căn hộ tầng trệt, làm hư hỏng hầu hết các căn hộ đó. Những người thuê nhà khóc lóc hoặc không thốt được nên lời. Họ rất vui mừng vì còn sống, nhưng bây giờ họ không còn nhà ở. Họ sẽ đi đâu để sống?

Những người lính cứu hoả phát hiện một bình đựng xăng đã bị cháy thành than. Đây là trận cháy lần thứ hai đầy sự nghi ngờ ở khu chung cư trong một tháng.

479062 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.