.
ESL 207: Better To Be Unlucky


ESL 207: Better To Be Unlucky


Download


Sam, an unemployed piano tuner, said it was only the second thing he had ever won in his life. The first thing was an Afghan blanket at a church raffle when he was 25 years old. But this was much bigger: it was $120,000! He had won the Big Cube, a state lottery game. To win, a contestant must first guess which number a spinning cube will stop on. The cube has six numbers on it: 1X, 10X, 50X, 100X, 500X, and 1000X. If he is correct, the contestant must then guess which of two selected variables is going to be greater. So, just guessing which number appears on the cube does not guarantee that you will win any money.

Sam correctly guessed 1000X, but he still had to choose between two variables. One variable was the number of cars that would run the stop sign at Hill Street and Lake Avenue in six hours. The other variable was the number of times that a teenage boy would change TV channels in a three-hour period. This was a tough decision.

Finally, Sam flipped a coin. It came up heads, so Sam picked the teenager. He picked right. The stop sign was run only 76 times, but the teen clicked 120 times. Sixty-year-old Sam jumped for joy, for he had just won 1000 times 120, or $120,000. Sam dreamily left the lottery studio. Talking excitedly on his cell phone while crossing the street, he got hit by a little sports car.

Sam is slowly getting better. He was in the hospital for a month. His hospital bill was $110,000. And the insurance company for the little sports car's owner sued Sam for $9,000 worth of repairs. Also, Sam still has to pay federal taxes on his winnings. Sam doesn't play the state lottery any more. He says it's better to be unlucky.

387540 top -


*Vocabulary:

• Afghan:
• channel:
• church:
• contestant:
• cube:
• federal:
• flip:
• guarantee:
• lottery:
• raffle:
• spin:
• sue:
• touch:
• unemployed:
• variable:

=======================

*Yes/No Questions:

• Does Sam have a job?

• Did Sam win anything at a church raffle?

• Is the Big Cube a state lottery game?

• Did it mean that Sam won the game when the cube showed 100X?

• Did Sam flip a coin?

• Did Sam pick the wrong variable?

• Was he talking on his cell phone while crossing the street?

• Was he hit by a truck?

• Did Sam get a big hospital bill?

• Does Sam still play the state lottery?

=======================

*Fill in blanks:

Sam, an unemployed piano tuner, said it was _____ the second thing he had ever won in _____ life. The first thing was an Afghan blanket _____ a church raffle when he was 25 years _____ . But this was much bigger: it was $120,000! _____ had won the Big Cube, a state lottery _____ . To win, a contestant must first guess which _____ a spinning cube will stop on. The cube_____ _____ six numbers on it: 1X, 10X, 50X, 100X, _____ , and 1000X. If he is correct, the contestant _____ then guess which of two selected variables is _____ to be greater. So, just guessing which number _____ on the cube does not guarantee that you _____ win any money.

Sam correctly guessed 1000X, but _____ still had to choose between two variables. One _____ was the number of cars that would run _____ stop sign at Hill Street and Lake Avenue _____ six hours. The other variable was the number _____ times that a teenage boy would change TV_____ in a three-hour period. This was a tough _____ .

Finally, Sam flipped a coin. It came up _____ , so Sam picked the teenager. He picked right. _____ stop sign was run only 76 times, but _____ teen clicked 120 times. Sixty-year-old Sam jumped for _____ , for he had just won 1000 times 120, _____ $120,000. Sam dreamily left the lottery studio. Talking _____ on his cell phone while crossing the street, _____ got hit by a little sports car.

Sam slowly getting better. He was in the hospital a month. His hospital bill was $110,000. And insurance company for the little sports car’s owner Sam for $9,000 worth of repairs. Also, Sam has to pay federal taxes on his winnings. doesn’t play the state lottery any more. He it’s better to be unlucky.

======================

*Translate into Vietnamese:

...........

387542 top -

ESL 207: Better To Be Unlucky

*Vocabulary:


• Afghan: Nước Afganistan
• channel: kênh
• church: nhà thờ
• contestant: thí sinh
• cube: khối lập phương
• federal: liên bang
• flip: búng lên cao, tung hứng
• guarantee: bảo đảm
• lottery: xổ số
• raffle: xổ số gây quỹ
• spin: quay
• sue: kiện
• touch: rờ
• unemployed: thất nghiệp
• variable: thay đổi

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Does Sam have a job? No

• Did Sam win anything at a church raffle? Yes

• Is the Big Cube a state lottery game? Yes

• Did it mean that Sam won the game when the cube showed 100X? No

• Did Sam flip a coin? Yes

• Did Sam pick the wrong variable? No

• Was he talking on his cell phone while crossing the street? Yes

• Was he hit by a truck? No

• Did Sam get a big hospital bill? Yes

• Does Sam still play the state lottery? No

===========================================================

*Fill in blanks:

Sam, an unemployed piano tuner, said it was __only___ the second thing he had ever won in __his___ life. The first thing was an Afghan blanket __at___ a church raffle when he was 25 years ___old__ . But this was much bigger: it was $120,000! __He___ had won the Big Cube, a state lottery __game___ . To win, a contestant must first guess which __number____ a spinning cube will stop on. The cube__has_ six numbers on it: 1X, 10X, 50X, 100X, _500X____ , and 1000X. If he is correct, the contestant ______must__ then guess which of two selected variables is ______going__ to be greater. So, just guessing which number ____appears___ on the cube does not guarantee that you __will___ win any money.

Sam correctly guessed 1000X, but __he___ still had to choose between two variables. One __variable____ was the number of cars that would run __the___ stop sign at Hill Street and Lake Avenue __in___ six hours. The other variable was the number __of___ times that a teenage boy would change TV____channels___ in a three-hour period. This was a tough ____decision___ .

Finally, Sam flipped a coin. It came up ____heads___ , so Sam picked the teenager. He picked right. __The___ stop sign was run only 76 times, but ___the__ teen clicked 120 times. Sixty-year-old Sam jumped for __joy___ , for he had just won 1000 times 120, __or___ $120,000. Sam dreamily left the lottery studio. Talking ____excitedly___ on his cell phone while crossing the street, ___he__ got hit by a little sports car.

Sam slowly getting better. He was in the hospital__for__ a month. His hospital bill was $110,000. And __the__ insurance company for the little sports car’s owner __sued__ Sam for $9,000 worth of repairs. Also, Sam has to pay federal taxes on his winnings. __Sam__ doesn’t play the state lottery any more. He _says_ it’s better to be unlucky.

===========================================================

Translate into Vietnamese:

Không được may mắn thì tốt hơn

Sam một người chỉnh dây đàn piano thất nghiệp, nói đó chỉ là lần thứ hai ông thắng trong đời. Lần đầu tiên ông thắng được là cái mền Afganistan trong cuộc sổ xố ở nhà thờ khi ông 25 tuổi. Nhưng lần này lớn hơn nhiều: đó là $120,000! Ông đã thắng trò chơi Big Cube, sổ xố liên bang. Để thắng, người chơi phải đầu tiên đoán được khối lập phương sẽ ngừng quay ở con số nào. Khối lập phương có 6 số: 1X, 10X, 50X, 100X, 500X, và 1000X. Nếu đón đúng, người chơi phải tiếp tục đoán hai thông số lựa chọn cái nào lớn hơn. Nên, chỉ đoán số nào xuất hiện trên khối lập phương không đảm bảo bạn sẽ thắng được đồng nào.

Sam đoán đúng 1000X, nhưng ông phải chọn giữa hai thông số. Một thông số là số lượng xe chạy qua bảng ngừng ở đu7o2ng Hill và Lake Avenue trong sáu giờ. Thông số khác là số lần một bé trai tuổi teen có thể đổi kênh TV trong thời gian ba giờ. Đó là một quyết định khó.

Cuối cùng, Sam tung đồng xu. Mặt ngửa hình, nên Sam chọn cậu bé. Ông chọn đúng. Bảng dừng chỉ chạy 76 lần, nhưng đứa bé nhấn 120 lần. Sam sáu mươi tuổi nhảy cẩng lên vui mừng, vì ông đã thắng 1000 lần 120, hay $120,000. Sam mơ mộng rời phòng sổ xố. Nói chuyện một các hào hứng qua điện thoại di động khi băng qua đường, ông bị đụng bởi chiếc xe thể thao nhỏ.

Sam khá hơn một cách chậm chạp. Ông ở trong bệnh viện một tháng. Hoá đơn bệnh viện là $110,000. Và công ty bảo hiểm cho chủ chiếc xe thể thao nhỏ kiện Sam $9,000 tiền sửa xe. Sam cũng phải trả tiền thuế liên bang cho tiền thưởng. Sam không chơi sổ xố liên bang nữa. Ông nói tốt hơn là không được may mắn.

435610 top -
LESSON 207:

BETTER TO BE UNLUCKY - KHÔNG GẶP MAY MẮN THÌ TỐT HƠN.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• Afghan: người af-ga-ni-xtan, khăn choàng bằng len.
• channel: kênh (ra-đi-ô, ti-vi).
• church: nhà thờ.
• contestant: đấu thủ, đối thủ, người tranh giải/dự thi.
• cube: hình lập phương, hình khối.
• federal: thuộc liên bang.
• flip: búng, tung.
• guarantee: bảo đảm.
• lottery: xổ số.
• raffle: cuộc xổ số, phần thưởng trong cuộc xổ số.
• spin: quay.
• sue: kiện.
• touch: chạm, sờ.
• unemployed: người thất nghiệp.
• variable: biến số.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Does Sam have a job?
- No, he doesn't.

• Did Sam win anything at a church raffle?
- Yes, he did. He won an Afghan blanket at a church raffle.

• Is the Big Cube a state lottery game?
- Yes, it is.

• Did it mean that Sam won the game when the cube showed 100X?
- No, it didn't.

• Did Sam flip a coin?
- Yes, he did.

• Did Sam pick the wrong variable?
- No, he didn't.

• Was he talking on his cell phone while crossing the street?
- Yes, he was.

• Was he hit by a truck?
- No, he was. He was hit by a little sports car.

• Did Sam get a big hospital bill?
- Yes, he did.

• Does Sam still play the state lottery?
- No, he doesn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Sam, an unemployed piano tuner, said it was only the second thing he had ever won in his life. The first thing was an Afghan blanket at a church raffle when he was 25 years old. But this was much bigger: it was $120,000! He had won the Big Cube, a state lottery game. To win, a contestant must first guess which numbers a spinning cube will stop on. The cube had six numbers on it: 1X, 10X, 50X, 100X, 500X , and 1000X. If he is correct, the contestant must then guess which of two selected variables is going to be greater. So, just guessing which number appears on the cube does not guarantee that you will win any money.

Sam correctly guessed 1000X, but he still had to choose between two variables. One variable was the number of cars that would run the stop sign at Hill Street and Lake Avenue in six hours. The other variable was the number of times that a teenage boy would change TV channels in a three-hour period. This was a tough decision .

Finally, Sam flipped a coin. It came up head , so Sam picked the teenager. He picked right. The stop sign was run only 76 times, but the teen clicked 120 times. Sixty-year-old Sam jumped for joy , for he had just won 1000 times 120, or $120,000. Sam dreamily left the lottery studio. Talking excitedly on his cell phone while crossing the street, he got hit by a little sports car.

Sam is slowly getting better. He was in the hospital for a month. His hospital bill was $110,000. And the insurance company for the little sports car’s owner sued Sam for $9,000 worth of repairs. Also, Sam still has to pay federal taxes on his winnings. Sam doesn’t play the state lottery any more. He says it’s better to be unlucky.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Sam, một người thợ chỉnh âm đàn piano thất nghiệp, cho biết đó là lần thứ hai ông từng thắng cuộc trong đời mình. Món đầu tiên là một cái chăn Ap-ga-ni-xtan ở một cuộc xổ số tại nhà thờ lúc ông 25 tuổi. Nhưng cái này thì lớn hơn rất nhiều; đó là 120.000 đô-la! Ông vừa chiến thắng ở Big Cube, một trò chơi xổ số của tiểu bang. Để chiến thắng, đầu tiên người chơi phải đoán được cục xí ngầu đang quay sẽ ngừng ở số nào. Cục xí ngầu có sáu số: 1X, 10X, 50X, 100X, 500X và 1.000X. Nếu đoán đúng, sau đó người chơi phải đoán cho được hai biến số được chọn nào sẽ lớn hơn. Vì thế, chỉ đoán được con số xuất hiện trên cục xí ngầu không có gì chắn chắn là bạn sẽ thắng được bất cứ món tiền nào.

Sam đã đoán đúng số 1.000X, nhưng ông vẫn phải chọn giữa hai biến số. Biến số thứ nhất là tổng số xe sẽ chạy đến biển báo dừng tại Hill Street và Lake Avenue trong vòng sáu tiếng đồng hồ. Biến số kia là tổng số lần mà một cậu thiếu niên sẽ chuyển đổi các kênh ti-vi trong thời điểm ba tiếng đồng hồ. Đây là một quyết định khó khăn.

Cuối cùng, Sam tung một đồng xu. Đồng xu ngữa, vì thế Sam chọn cậu thiếu niên. Ông đã chọn lựa đúng đắn. Biển báo dừng chỉ chạy 76 lần, nhưng các cậu bé đã bấm 120 lần. Sam sáu-mươi-tuổi đã nhảy lên vì vui sướng, vì ông vừa thắng 1.000 lần của 120, hay 120.000 đô-la. Sam mơ màng bước ra khỏi phòng xổ số. Nói chuyện một cách phấn khích trên điện thoại cầm tay trong lúc băng qua đường, ông bị một chiếc xe thể thao nhỏ tông phải.

Sam đang từ từ bình phục. Ông nằm trong bệnh viện một tháng trời. Hoá đơn bệnh viện của ông là 110.000 đô-la. Và công ty bảo hiểm của chủ chiếc xe hơi thể thao nhỏ kiện ông 9.000 đô-la tiền sửa chữa. Ngoài ra, Sam vẫn còn phải trả tiền thuế tiểu bang cho chiến thắng của ông. Sam không chơi sổ xố liên bang lần nào nữa. Thà không được may mắn thì còn tốt hơn biết bao nhiêu, ông nói.

471595 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.