.
ESL 203: A Life-Saving Cow


ESL 203: A Life-Saving Cow


Download


Six consecutive days of spring rain had created a raging river running by Nancy Brown's farm. As she tried to herd her cows to higher ground, she slipped and hit her head on a fallen tree trunk. The fall knocked her out for a moment or two. When she came to, Lizzie, one of her oldest and favorite cows, was licking her face. The water was rising. Nancy got up and began walking slowly with Lizzie. The water was now waist high. Nancy's pace got slower and slower. Finally, all she could do was to throw her arm around Lizzie's neck and try to hang on. About 20 minutes later, Lizzie managed to successfully pull herself and Nancy out of the raging water and onto a bit of high land, a small island now in the middle of acres of white water.

Even though it was about noon, the sky was so dark and the rain and lightning so bad that it took rescuers another two hours to discover Nancy. A helicopter lowered a paramedic, who attached Nancy to a life-support hoist. They raised her into the helicopter and took her to the school gym, where the Red Cross had set up an emergency shelter.

When the flood subsided two days later, Nancy immediately went back to the "island." Lizzie was gone. She was one of 19 cows that Nancy lost. "I owe my life to her", said Nancy sobbingly.

376321 top -


*Vocabulary:

• acre:
• attach:
• consecutive:
• emergency:
• favorite:
• ground:
• helicopter:
• hoist:
• immediately:
• island:
• knock:
• lightning:
• manage:
• minute:
• moment:
• paramedic:
• raise:
• rescuer:
• shelter:
• sob:
• subside:
• support:
• throw:
• trunk:
• waist:

====================

*Yes/No Questions:

• Did the spring rain create a raging river?

• Did Nancy Brown stay at home?

• Was the water rising?

• Did the cow harm her?

• Did the cow and Nancy go faster and faster?

• Did Nancy and the cow get to a bit of high land?

• Did the rescuers find Nancy?

• Did the helicopter try to lift the cow?

• Did the flood subside two days later?

• Did the cow die?

====================

*Fill in blanks:

Six consecutive days of spring rain had created ____ raging river running by Nancy Brown’s farm. As____ tried to herd her cows to higher ground, ____ slipped and hit her head on a fallen ____ trunk. The fall knocked her out for a ____ or two. When she came to, Lizzie, one____ her oldest and favorite cows, was licking her ____ . The water was rising. Nancy got up and ____ walking slowly with Lizzie. The water was now____ high. Nancy’s pace got slower and slower. Finally, ____ she could do was to throw her arm ____ Lizzie’s neck and try to hang on. About ____ minutes later, Lizzie managed to successfully pull herself ____ Nancy out of the raging water and onto ____ bit of high land, a small island now ____ the middle of acres of white water.

Even ____ it was about noon, the sky was so ____ and the rain and lightning so bad that ____ took rescuers another two hours to discover Nancy. ____ helicopter lowered a paramedic, who attached Nancy to____ life-support hoist. They raised her into the helicopter ____ took her to the school gym, where the ____ Cross had set up an emergency shelter.

When ____ flood subsided two days later, Nancy immediately went ____ to the “island.” Lizzie was gone. She was ____ of 19 cows that Nancy lost. “I owe ____ life to her,” said Nancy sobbingly.

====================

*Translate into Vietnamese:

.......

376322 top -

ESL 203: A Life-Saving Cow

*Vocabulary:


• acre: mẫu
• attach: đính kèm
• consecutive: liên tục, kết luận
• emergency: khẩn
• favorite: ưa thích
• ground: tầng trệt
• helicopter: máy bay trực thăng
• hoist: kéo lên bằng dây và cần trục
• immediately: ngay lập tức
• island: đảo
• knock: đánh đập
• lightning: cực nhanh
• manage: thu xếp
• minute: phút
• moment: thời điểm
• paramedic: người phụ giúp về công việc y tế
• raise: tăng lên
• rescuer: người giải cứu
• shelter: nơi ẩn náu
• sob: nức nở, thổn thức
• subside: lắng xuống
• support: nâng đỡ
• throw: ném
• trunk: thân, thùng, đuôi xe
• waist: eo

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Did the spring rain create a raging river? Yes

• Did Nancy Brown stay at home? No

• Was the water rising? Yes

• Did the cow harm her? No

• Did the cow and Nancy go faster and faster? No

• Did Nancy and the cow get to a bit of high land? Yes

• Did the rescuers find Nancy? Yes

• Did the helicopter try to lift the cow? No

• Did the flood subside two days later? Yes

• Did the cow die? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

Six consecutive days of spring rain had created __a__ raging river running by Nancy Brown’s farm. As__she__ tried to herd her cows to higher ground, __she__ slipped and hit her head on a fallen __tree__ trunk. The fall knocked her out for a __moment__ or two. When she came to, Lizzie, one__of__ her oldest and favorite cows, was licking her __face__ . The water was rising. Nancy got up and ____began__ walking slowly with Lizzie. The water was now____waist__ high. Nancy’s pace got slower and slower. Finally, __all__ she could do was to throw her arm ____around__ Lizzie’s neck and try to hang on. About __20__ minutes later, Lizzie managed to successfully pull herself __and__ Nancy out of the raging water and onto __a__ bit of high land, a small island now __in__ the middle of acres of white water.

Even ____though__ it was about noon, the sky was so __dark__ and the rain and lightning so bad that _it___ took rescuers another two hours to discover Nancy. _A___ helicopter lowered a paramedic, who attached Nancy to_a___ life-support hoist. They raised her into the helicopter __and__ took her to the school gym, where the __Red__ Cross had set up an emergency shelter.

When __the__ flood subsided two days later, Nancy immediately went __back__ to the “island.” Lizzie was gone. She was __one__ of 19 cows that Nancy lost. “I owe __my__ life to her,” said Nancy sobbingly.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Con bò cứu sống chủ

Sáu ngày mưa xuân liên tiếp đã tạo nên một dòng sông hung hãn bao quanh trang trại của Nancy Brown. Khi cô cố lùa đàn bò của cô lên vùng đất cao hơn, cô trượt chân và đập đầu vào một thân cây ngã. Cú ngã làm cô bất tỉnh một hay hai hồi. Khi cô tỉnh dậy, Lizzie, một trong những con bò già và ưa thích nhất của cô, đang liếm mắt cô. Nước đang dâng. Nancy ngồi dậy và bắt đầu đi bộ chậm chạp với Lizzie. Nước bây giờ dâng đến eo. Nancy bước chậm và chậm hơn. Cuối cùng, tất cả điều cô có thể làm là ôm cổ Lizzie và cố gắng bám. Khoảng 20 phút sau, Lizzie kéo được Nancy ra khỏi dòng nước hung hãn và lên một vùng đất cao, một hòn đảo nhỏ giữa cả mẫu nước trắng.

Mặc dù mới chiều, nhưng bầu trời tối và mưa và ánh sáng quá tệ đến nỗi hai giờ sau những người cứu hộ mới phát hiện ra Nancy. Máy bay trực thăng hạ người cứu thương xuống và cột Nancy kéo lên. Họ nâng Nancy lên máy bay và chở đến sân tập của trường học, nơi chữ thập đỏ dựng lên một nơi trú ẩn khẩn cấp.

Khi cơn lũ rút đi hai ngày sau, Nancy lập tức về "hòn đảo". Lizzie đã mất. Con bò là một trong 19 con bò mà Nancy mất mát. "Tôi nợ cuộc đời tôi với nó", Nancy nói trong thổn thức.

435467 top -
LESSON 203:

A LIFE-SAVING COW - CÔ BÒ CỨU HỘ

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• acre: mẫu Anh.
• attach: gắn, đính kèm, trói buộc.
• consecutive: liên tục, liên tiếp.
• emergency: khẩn cấp.
• favorite: ưa thích.
• ground: đất, mặt đất.
• helicopter: máy bay trực thăng.
• hoist: sự kéo lên, sự nhấc bổng lên.
• immediately: ngay thức thời/lập tức.
• island: đảo, hòn đảo.
• knock: đập, đánh, va, đụng.
• lightning: chớp, sét.
• manage: xoay xở, giải quyết.
• minute: phút, một lúc, một lát.
• moment: chốc, lát, lúc, khoảnh khắc.
• paramedic: nhân viên cứu thương.
• raise: dậy, trở dậy, nhỏm dậy.
• rescuer: nhân viên cứu hộ.
• shelter: phòng, chòi.
• sob: nức nở, khóc thảm thiết, thổn thức.
• subside: rút xuống, rút bớt.
• support: chịu, chịu đựng, chống, đỡ.
• throw: ném, quăng, mang vào.
• trunk: thân cây.
• waist: eo, chỗ thắt lưng.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did the spring rain create a raging river?
- Yes, it did.

• Did Nancy Brown stay at home?
- No, he didn't.

• Was the water rising?
- Yes, it was.

• Did the cow harm her?
- No, it didn't

• Did the cow and Nancy go faster and faster?
- No, they didn't.

• Did Nancy and the cow get to a bit of high land?
- Yes, they did.

• Did the rescuers find Nancy?
- Yes, they did.

• Did the helicopter try to lift the cow?
- No, it didn't.

• Did the flood subside two days later?
- Yes, it did.

• Did the cow die?
- Yes, it did.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Six consecutive days of spring rain had created a raging river running by Nancy Brown’s farm. As she tried to herd her cows to higher ground, she slipped and hit her head on a fallen tree trunk. The fall knocked her out for a moment or two. When she came to, Lizzie, one of her oldest and favorite cows, was licking her face. The water was rising. Nancy got up and began walking slowly with Lizzie. The water was now waist high. Nancy’s pace got slower and slower. Finally, all she could do was to throw her arm around Lizzie’s neck and try to hang on. About 20 minutes later, Lizzie managed to successfully pull herself and Nancy out of the raging water and onto a bit of high land, a small island now in the middle of acres of white water.

Even though it was about noon, the sky was so dark and the rain and lightning so bad that it took rescuers another two hours to discover Nancy. The helicopter lowered a paramedic, who attached Nancy to a life-support hoist. They raised her into the helicopter and took her to the school gym, where the Red Cross had set up an emergency shelter.

When the flood subsided two days later, Nancy immediately went back to the “island.” Lizzie was gone. She was one of 19 cows that Nancy lost. “I owe my life to her,” said Nancy sobbingly.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Trận mưa xuân sáu ngày liên tiếp đã tạo nên một con sông hung hãn chảy ngang qua trang trại của Nancy Brown. Trong khi cố lùa đàn bò đến vùng đất cao hơn, cô trượt chân và va đầu vào một thân cây gãy. Cú ngã đã làm cô bất tỉnh trong một lúc hoặc lâu hơn. Lúc cô tỉnh lại, Lizzie, một trong những con bò già nhất và được yêu mến nhất, đang liếm vào mặt cô. Nước vẫn đang dâng lên. Nancy ngồi dậy và bắt đầu bước đi chầm chậm với Lizzie. Nước đã lên cao đến thắt lưng. Những bước đi của Nancy trở nên chậm hơn và chậm hơn nữa. Cuối cùng, tất cả những gì cô có thể làm là vòng tay quanh cổ Lizzie và cố đu người lên. Khoảng hai mươi phút sau, Lizzie đã xoay xở thành công cách kéo được nó và Nancy ra khỏi dòng nước dữ dội và lên trên một khoảng đất cao, lúc bấy giờ là một hòn đảo nhỏ nằm ở giữa hàng mẫu nước trắng xoá.

Mặc dù đang khoảng giữa trưa, bầu trời đen kịt cùng với mưa và sét đánh nguy hiểm đến nỗi các nhân viên cứu hộ phải mất thêm hai giờ nữa mới tìm thấy Nancy. Chiếc máy bay trực thăng thả xuống một nhân viên cứu thương, người đã cột Nancy vào một thiết bị nâng giúp duy trì sự sống. Họ kéo cô vào máy bay trực thăng, và đưa cô vào phòng tập thể dục của trường học, là nơi Hội Hồng Thập tự đã dựng nên một phòng cấp cứu.

Khi nước đã rút xuống hai ngày sau đó, Nancy ngay lập tức trở lại "hòn đảo". Lizzie đã biến mất. Nó là một trong 19 con bò cái mà Nancy bị thất lạc. "Tôi sống được là nhờ có nó", Nancy nghẹn ngào nói.

470854 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.