.
ESL 77: Up, Up, and Away
1, 2 - bottom


ESL 77: Up, Up, and Away


Download


Twelve people in British Columbia experienced a disastrous balloon ride when it accidentally caught fire. The balloon was still tied to the ground when the fire started. Three people jumped out immediately and safely. But the ropes securing the balloon burnt through and the basket started rising.

Seven more people jumped out as quickly as they could, but each one jumped from a higher height. The last two jumped from almost 50 feet up. Their clothes were on fire. They survived, but both would be in the hospital for several months, according to officials. The others escaped with broken bones and first- and second-degree burns, but nothing "critical." Officials said that another balloon fire, causing no deaths and only minor injuries, had occurred only a week earlier.

The two balloon riders who failed to jump out were a married couple celebrating their 50th anniversary. Their oldest son had surprised them with this "champagne flight" as a gift. The couple burnt to death in the basket, which ascended to about 500 feet. Then the entire balloon burst into flames and plummeted to the ground, landing in a trailer park. The basket was still burning furiously. It looked like an orange torch as it descended, brilliant against the blue sky. Four trailers were destroyed by the bomb-like effect of the basket's heavy landing. When the dust finally cleared, the married couple were found, completely charred, embracing each other.

286544 top -


*Vocabulary:

• accidentally:
• anniversary:
• ascend:
• balloon:
• brilliant:
• burn:
• burst:
• celebrate:
• champagne:
• char:
• critical:
• descend:
• destroy:
• disastrous:
• embrace:
• entire:
• furiously:
• height:
• injury:
• occur:
• plummet:
• secure:
• survive:
• torch:
• trailer:

=========================

*Yes/No Questions:

• Did a dozen people experience a disastrous balloon ride?

• Was the balloon ride in English Columbia?

• Was the fire an accident?

• Was the balloon in the air when the fire started?

• Did three people jump out of the balloon immediately?

• Did those three people get hurt?

• Did the ropes burn through?

• Did the balloon remain on the ground?

• Did the basket start rising?

• Did all the other people jump out as quickly as they could?

========================

*Fill in the blanks:

Twelve people in British Columbia experienced a disastrous _____ ride when it accidentally caught fire. The balloon _____ still tied to the ground when the fire _____ . Three people jumped out immediately and safely. But _____ ropes securing the balloon burnt through and the _____ started rising.

Seven more people jumped out as _____ as they could, but each one jumped from _____ higher height. The last two jumped from almost _____ feet up. Their clothes were on fire. They _____ , but both would be in the hospital for _____ months, according to officials. The others escaped with _____ bones and first- and second-degree burns, but nothing “_____ .” Officials said that another balloon fire, causing no and only minor injuries, had occurred only a _____ earlier.

The two balloon riders who failed to _____ out were a married couple celebrating their 50th _____ . Their oldest son had surprised them with this “_____ flight” as a gift. The couple burnt to _____ in the basket, which ascended to about 500 _____ . Then the entire balloon burst into flames and _____ to the ground, landing in a trailer park. _____ basket was still burning furiously. It looked like _____ orange torch as it descended, brilliant against the _____ sky. Four trailers were destroyed by the bomb-like _____ of the basket’s heavy landing. When the dust _____ cleared, the married couple were found, completely charred, _____ each other.

==========================

*Translate into Vietnamese:

………….

286545 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• accidentally(adv): thình lình
• anniversary(n): lễ kỉ niệm
• ascend(v): bay lên
• balloon(n): khinh khí cầu
• brilliant(a): chói sáng
• burn(v): đốt
• burst(v): nổ tung
• celebrate(v): tổ chức
• champagne(n): sâm banh
• char(v): cháy thành than
• critical(a): trầm trọng
• descend(v): lao xuống
• destroy(v): phá hủy
• disastrous(a): thảm khốc
• embrace(v): ôm
• entire(a): toàn bộ
• furiously(adv): dữ dội
• height(n): chiều cao
• injury(n): chấn thương
• occur(v): diễn ra
• plummet(v): lao thẳng xuống
• secure(v): bảo hiểm
• survive(v): sống sót, tồn tại
• torch(n): đuốc
• trailer(n): xe mooc

=========================

*Yes/No Questions:

• Did a dozen people experience a disastrous balloon ride?Yes

• Was the balloon ride in English Columbia?No

• Was the fire an accident?Yes

• Was the balloon in the air when the fire started?No

• Did three people jump out of the balloon immediately?Yes

• Did those three people get hurt?No

• Did the ropes burn through?Yes

• Did the balloon remain on the ground?Yes

• Did the basket start rising?Yes

• Did all the other people jump out as quickly as they could?Yes

========================

*Fill in the blanks:

Twelve people in British Columbia experienced a disastrous ____balloon___ ride when it accidentally caught fire. The balloon __was___ still tied to the ground when the fire ______started__ . Three people jumped out immediately and safely. But __the___ ropes securing the balloon burnt through and the ____basket___ started rising.

Seven more people jumped out as ____quickly___ as they could, but each one jumped from __a___ higher height. The last two jumped from almost ___50__ feet up. Their clothes were on fire. They ____survived___ , but both would be in the hospital for __several____ months, according to officials. The others escaped with ____broken___ bones and first- and second-degree burns, but nothing “__critical___ .” Officials said that another balloon fire, causing no and only minor injuries, had occurred only a __week___ earlier.

The two balloon riders who failed to __jump___ out were a married couple celebrating their 50th __anniversary____ . Their oldest son had surprised them with this “__“__champagne___ flight” as a gift. The couple burnt to ____death___ in the basket, which ascended to about 500 __feet___ . Then the entire balloon burst into flames and ____plummeted___ to the ground, landing in a trailer park. _The____ basket was still burning furiously. It looked like __an___ orange torch as it descended, brilliant against the ______blue__ sky. Four trailers were destroyed by the bomb-like __effect____ of the basket’s heavy landing. When the dust __finally____ cleared, the married couple were found, completely charred, ____embracing___ each other.

==========================

*Translate into Vietnamese:

Lên, Lên nữa và đi luôn

Mười hai người ở Khu Liên Hơp Anh Quốc đã trải qua một chuyến khinh khí cầu thảm khốc khi nó đột ngột bắt lửa. Chiếc khinh khí cầu vẫn được cột chặt khi ngọn lửa bắt đầu cháy. Ba người ngay lập tức nhảy ra và an toàn. Nhưng sợi dây thừng bảo hiểm chiếc khinh khí cầu đã bị đốt cháy và cái thùng bắt đầu bay lên.

Bảy người nữa nhảy ra càng nhanh càng tốt, nhưng mỗi người nhảy từ một độ cao hơn. Hai người cuối cùng nhảy từ độ cao gần 50 feet. Quần áo họ bị đốt cháy. Họ vẫn sống, nhưng cả hai đều phải ở trong bệnh viện trong hàng tháng trời, theo lời các viên chức. Những người khác thoát ra với những cái xương bị gãy và bị bỏng độ một và độ hai, nhưng không có gì trầm trọng. Các viên chức nói rằng một cuộc nổ khinh khí cầu khác, không gây bất kì cái chết nào và chỉ vài thương tích nhỏ, đã diễn ra chỉ mới vào tuần trước.

Hai hành khách khinh khí cầu đã không thể nhảy xuống khi cặp vợ chồng này tổ chức kỉ niệm 50 năm ngày cưới. Người con trai lớn nhất đã gây bất ngờ họ bằng "chuyến bay sâm banh" như là một món quà. Cặp đôi này bị đốt cho tới chết trong thùng, cái mà bay cao tới 500 feet. Rồi toàn bộ cái khinh khí cầu nổ tung trong ngọn lửa và lao xuống đất, đáp xuống một công viên xe mooc. Cái thùng vẫn cháy dữ dội. Nó trông giống như một ngọn đuốc màu cam khi nó lao thẳng xuống, loé sáng chống lại bầu trời trong xanh. Bốn chiếc xe mooc đã bị phá hủy bởi trái bom- như tác dụng của cú đáp nặng nề của cái thùng. Khi đám đổ nát đã được thu dọn, cặp vợ chồng được tìm thấy, hoàn toàn bị cháy thành than, ôm nhau.

289747 top -
Nộp bài ESL 77: Up, Up, and Away
*Vocabulary:

• accidentally: Thình lình
• anniversary: Lễ kỉ niệm
• ascend: Bay lên
• balloon: Khinh khí cầu
• brilliant: Chói sáng
• burn: Đốt
• burst: Nổ tung
• celebrate: Tổ chức
• champagne: Sâm banh
• char: Cháy thành than
• critical: Trầm trọng
• descend: Lao xuống
• destroy: Phá hủy
• disastrous: Thảm khốc
• embrace: Ôm
• entire: Toàn bộ
• furiously: Dữ dội
• height: Chiều cao
• injury: Chấn thương
• occur: Diễn ra
• plummet: Lao thẳng xuống
• secure: Bảo hiểm
• survive: Sống sót
• torch: Đuốc
• trailer: Xe mooc

=========================

*Yes/No Questions:

• Did a dozen people experience a disastrous balloon ride? Yes

• Was the balloon ride in English Columbia? No

• Was the fire an accident? Yes

• Was the balloon in the air when the fire started? No

• Did three people jump out of the balloon immediately? Yes

• Did those three people get hurt? No

• Did the ropes burn through? Yes

• Did the balloon remain on the ground? Yes

• Did the basket start rising? Yes

• Did all the other people jump out as quickly as they could? Yes

========================

*Fill in the blanks:

Twelve people in British Columbia experienced a disastrous _balloo_ ride when it accidentally caught fire. The balloon _was_ still tied to the ground when the fire _started_ . Three people jumped out immediately and safely. But _the_ ropes securing the balloon burnt through and the _basket_ started rising.

Seven more people jumped out as _quickly_ as they could, but each one jumped from _a_ higher height. The last two jumped from almost _50_ feet up. Their clothes were on fire. They _survived_ , but both would be in the hospital for _several_ months, according to officials. The others escaped with _broken_ bones and first- and second-degree burns, but nothing “_critical_ .” Officials said that another balloon fire, causing no and only minor injuries, had occurred only a _week_ earlier.

The two balloon riders who failed to _jump_ out were a married couple celebrating their 50th _anniversary_ . Their oldest son had surprised them with this “_champagne_ flight” as a gift. The couple burnt to _death_ in the basket, which ascended to about 500 _feet_ . Then the entire balloon burst into flames and _plummeted_ to the ground, landing in a trailer park. _The_ basket was still burning furiously. It looked like _an_ orange torch as it descended, brilliant against the _blue_ sky. Four trailers were destroyed by the bomb-like _effect_ of the basket’s heavy landing. When the dust _finally_ cleared, the married couple were found, completely charred, _embracing_ each other.

290413 top -

Done

290425 top -

*Vocabulary:

• accidentally(adv): thình lình
• anniversary(n): lễ kỉ niệm
• ascend(v): bay lên
• balloon(n): khinh khí cầu
• brilliant(a): chói sáng
• burn(v): đốt
• burst(v): nổ tung
• celebrate(v): tổ chức
• champagne(n): sâm banh
• char(v): cháy thành than
• critical(a): trầm trọng
• descend(v): lao xuống
• destroy(v): phá hủy
• disastrous(a): thảm khốc
• embrace(v): ôm
• entire(a): toàn bộ
• furiously(adv): dữ dội
• height(n): chiều cao
• injury(n): chấn thương
• occur(v): diễn ra
• plummet(v): lao thẳng xuống
• secure(v): bảo hiểm
• survive(v): sống sót, tồn tại
• torch(n): đuốc
• trailer(n): xe mooc

=========================

*Yes/No Questions:

• Did a dozen people experience a disastrous balloon ride?Yes

• Was the balloon ride in English Columbia?No

• Was the fire an accident?Yes

• Was the balloon in the air when the fire started?No

• Did three people jump out of the balloon immediately?Yes

• Did those three people get hurt?No

• Did the ropes burn through?Yes

• Did the balloon remain on the ground?Yes

• Did the basket start rising?Yes

• Did all the other people jump out as quickly as they could?Yes

========================

*Fill in the blanks:

Twelve people in British Columbia experienced a disastrous ____balloon___ ride when it accidentally caught fire. The balloon __was___ still tied to the ground when the fire ______started__ . Three people jumped out immediately and safely. But __the___ ropes securing the balloon burnt through and the ____basket___ started rising.

Seven more people jumped out as ____quickly___ as they could, but each one jumped from __a___ higher height. The last two jumped from almost ___50__ feet up. Their clothes were on fire. They ____survived___ , but both would be in the hospital for __several____ months, according to officials. The others escaped with ____broken___ bones and first- and second-degree burns, but nothing “__critical___ .” Officials said that another balloon fire, causing no and only minor injuries, had occurred only a __week___ earlier.

The two balloon riders who failed to __jump___ out were a married couple celebrating their 50th __anniversary____ . Their oldest son had surprised them with this “__“__champagne___ flight” as a gift. The couple burnt to ____death___ in the basket, which ascended to about 500 __feet___ . Then the entire balloon burst into flames and ____plummeted___ to the ground, landing in a trailer park. _The____ basket was still burning furiously. It looked like __an___ orange torch as it descended, brilliant against the ______blue__ sky. Four trailers were destroyed by the bomb-like __effect____ of the basket’s heavy landing. When the dust __finally____ cleared, the married couple were found, completely charred, ____embracing___ each other.

==========================

*Translate into Vietnamese:

Lên, Lên nữa và đi luôn

Mười hai người ở Khu Liên Hơp Anh Quốc đã trải qua một chuyến khinh khí cầu thảm khốc khi nó đột ngột bắt lửa. Chiếc khinh khí cầu vẫn được cột chặt khi ngọn lửa bắt đầu cháy. Ba người ngay lập tức nhảy ra và an toàn. Nhưng sợi dây thừng bảo hiểm chiếc khinh khí cầu đã bị đốt cháy và cái thùng bắt đầu bay lên.

Bảy người nữa nhảy ra càng nhanh càng tốt, nhưng mỗi người nhảy từ một độ cao hơn. Hai người cuối cùng nhảy từ độ cao gần 50 feet. Quần áo họ bị đốt cháy. Họ vẫn sống, nhưng cả hai đều phải ở trong bệnh viện trong hàng tháng trời, theo lời các viên chức. Những người khác thoát ra với những cái xương bị gãy và bị bỏng độ một và độ hai, nhưng không có gì trầm trọng. Các viên chức nói rằng một cuộc nổ khinh khí cầu khác, không gây bất kì cái chết nào và chỉ vài thương tích nhỏ, đã diễn ra chỉ mới vào tuần trước.

Hai hành khách khinh khí cầu đã không thể nhảy xuống khi cặp vợ chồng này tổ chức kỉ niệm 50 năm ngày cưới. Người con trai lớn nhất đã gây bất ngờ họ bằng "chuyến bay sâm banh" như là một món quà. Cặp đôi này bị đốt cho tới chết trong thùng, cái mà bay cao tới 500 feet. Rồi toàn bộ cái khinh khí cầu nổ tung trong ngọn lửa và lao xuống đất, đáp xuống một công viên xe mooc. Cái thùng vẫn cháy dữ dội. Nó trông giống như một ngọn đuốc màu cam khi nó lao thẳng xuống, loé sáng chống lại bầu trời trong xanh. Bốn chiếc xe mooc đã bị phá hủy bởi trái bom- như tác dụng của cú đáp nặng nề của cái thùng. Khi đám đổ nát đã được thu dọn, cặp vợ chồng được tìm thấy, hoàn toàn bị cháy thành than, ôm nhau.

419344 top -
LESSON 77:

UP, UP, AND AWAY - BAY LÊN, BAY LÊN VÀ BAY MẤT BIỆT.


===========================================================
*Vocabulary:


-----------------------------------------------------------------
• accidentally: tình cờ, ngãu nhiên, bất ngờ.
• anniversary: ngày kỷ niệm, lễ kỷ niệm.
• ascend: lên, bay lên.
• balloon: khinh khí cầu.
• brilliant: rực rỡ.
• burn: đốt cháy.
• burst: nổ tung, vỡ.
• celebrate: thể hiện niềm hạnh phúc, bày tỏ niềm vui.
• champagne: rượu sâm-banh.
• char: đốt thành than.
• critical: quan trọng, nguy kịch.
• descend: đi xuống, hạ thấp, hạ xuống.
• destroy: tàn phá, làm hư, làm hỏng.
• disastrous: tai hại, thảm khốc, thảm hoạ.
• embrace: ôm chặt, ghì chặt.
• entire: hoàn toàn, toàn bộ, toàn thể.
• furiously: dữ dội.
• height: chiều cao.
• injury: tổn thương.
• occur: xuất hiện, tìm thấy.
• plummet: lao thẳng xuống, rơi thẳng xuống.
• secure: siết chặt, buột chặt.
• survive: sống sót, còn sống.
• torch: cấy đuốc.
• trailer = mobile home: nhà lưu động.
+ Champagne flight: Xem thêm:
http://www.baileyballoons.co.uk/our-fli ... r-two.html

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Did a dozen people experience a disastrous balloon ride?
- Yes, they did.

• Was the balloon ride in English Columbia?
- No, it wasn't. The balloon ride was in British Columbia.

• Was the fire an accident?
- Yes, it was.

• Was the balloon in the air when the fire started?
- No, it wasn't. The baloon was still tied to the ground when the fire started.

• Did three people jump out of the balloon immediately?
- Yes, they did.

• Did those three people get hurt?
- No, they didn't. Three people were safe.

• Did the ropes burn through?
- Yes, they did.

• Did the balloon remain on the ground?
- No, it didn't.

• Did the basket start rising?
- Yes, it did.

• Did all the other people jump out as quickly as they could?
- Yes, they did.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------

Twelve people in British Columbia experienced a disastrous baloon ride when it accidentally caught fire. The balloon was still tied to the ground when the fire started . Three people jumped out immediately and safely. But the ropes securing the balloon burnt through and the baloon started rising.

Seven more people jumped out as quickly as they could, but each one jumped from a higher height. The last two jumped from almost 50 feet up. Their clothes were on fire. They survived , but both would be in the hospital for several months, according to officials. The others escaped with broken bones and first- and second-degree burns, but nothing “critical.” Officials said that another balloon fire, causing no and only minor injuries, had occurred only a week earlier.

The two balloon riders who failed to jump out were a married couple celebrating their 50th anniversary. Their oldest son had surprised them with this “champagne flight” as a gift. The couple burnt to death in the basket, which ascended to about 500 feet . Then the entire balloon burst into flames and plummeted to the ground, landing in a trailer park. The basket was still burning furiously. It looked like an orange torch as it descended, brilliant against the blue sky. Four trailers were destroyed by the bomb-like effect of the basket’s heavy landing. When the dust finally cleared, the married couple were found, completely charred, embracing each other.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Mười hai người ở British Columbia đã trãi qua một chuyến bay khinh khí cầu tai hại khi nó đột ngột phát cháy. Chiếc khinh khí cầu vẫn đang được neo chặt trên mặt đất khi lửa bắt đầu bùng lên. Ba người đã nhảy ra ngay tức thời và an toàn vô sự. Nhưng những sợi dây thừng dùng buột chặt chiếc khinh khí cầu đã cháy rụi và khoang hành khách bắt đầu bốc lên cao.

Thêm bảy người nữa, bằng hết khả năng của mình, đã nhảy thoát được, nhưng một người nhảy ra ở một khoảng cách cao hơn. Hai người cuối cùng nhảy ra ở độ cao 50 feet. Áo quần họ bị cháy. Họ vẫn còn sống, nhưng cả hai phải nằm bệnh viện trong vài tháng, theo lời một viên chức. Hai vụ thoát thân khác với tình trạng gãy xương và phỏng độ một-và độ hai, nhưng không có gì nghiêm trọng. Viên chức cho biết có một vụ cháy khinh khí cầu khác, không gây ra cái chết nào và chỉ có những tổn thương không đáng kể, vừa xảy ra vào tuần trước.

Hai người đi trên khinh khí cầu đã thất bại khi nhảy ra ngoài là một cặp vợ chồng ăn mừng kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Người con trai cả đã làm họ ngạc nhiên về chuyến bay sâm-banh như là một món quà cưới này. Hai vợ chồng đã bị chết cháy trong khoang hành khách, khi bị bay lên khoảng 500 feet. Sau đó, toàn bộ chiếc khinh khí cầu bừng cháy trong ngọn lửa và lao thẳng xuống mặt đất, đáp xuống bãi đậu của các căn nhà lưu động. Khoang hành khách vẫn còn cháy dữ dội. Nó trông giống như một cây đuốc màu da cam khi hạ xuống thấp, sáng chói tương phản với bầu trời xanh ngắt. Khoang hành khách rực lửa lao mạnh xuống đất gây tác động như một quả bom, đã phá hủy 4 chiếc xe kéo nhà lưu động. Cuối cùng khi đám bụi mù tan biến, cặp vợ chồng đã được tìm thấy, hoàn toàn bị thiêu cháy thành than, đang ôm chặt lấy nhau.

441983 top -


@lanhuongbm và các bạn ở trên,

1. British Columbia là tên của một tỉnh phía tây Canada trông ra Thái Bình Dương.

2. Basket: Đại khái thì khinh khí cầu bao gồm một quả bóng chứa khí nhẹ ở trong. Những người đi khinh khí cầu sẽ ngồi trong basket mà ta nên dịch là cabin hoặc khoang hành khách. Cabin này nối vơi quả bóng bên trên bằng những sợi dây cáp thép hoặc dây thừng nếu là loại khinh khí cầu nhỏ. Sợi dây thừng mà các bạn dịch dây thừng bảo hiểm chính là những sợi dây thừng neo khinh khí cầu lại dưới đất. Những sơi dây này chỉ được gỡ bỏ khi khinh khí cầu chuẩn bị bay. Trong bài, do dây thừng này bị cháy nên khinh khí cầu đã bay lên trời khiến hành khách phải nhẩy từ trên cao xuống.

3. Brilliant against the blue sky: Loé sáng chống lại bầu trời trong xanh.

Đừng quá chú ý dịch từng câu chữ sát theo bài. Đơn giản, người ta muốn nói khinh khí cầu như một bó đuốc rực lửa rơi xuống loé sáng cả bầu trời.

4.
... the bomb-like effect of the basket's heavy landing...: ...bị phá hủy bởi trái bom- như tác dụng của cú đáp nặng nề của cái thùng.


Chẳng có trái bom nào hết cả. Người ta muốn nói là cú rơi mạnh của quả cầu lửa này gây một tác động (impact) lớn như vụ nổ của một quả bom, làm hỏng 4 cái rờ-móc.

5. Trailer park có thể dịch là khu vực đậu xe mobile home và travel trailer. Việt Nam mình không có hình thức này nên không có từ tương đương.

442025 top -
Mình đang bí một vài từ khi chuẩn bị dịch sang tiếng Việt. May sao có nguoidochanh giúp đỡ kịp thời.

Cám ơn bác! Thỉnh thoảng bác nhớ vào xem và giúp đỡ thêm nhé.

442094 top -
Thanks tocxoa.
Bạn dịch rất ngộ và hay.

442098 top -


@Hi chị HoangThiQuynhNhu!

Chị dịch những bài ESL hay quá, văn phong trong bài được chị diễn đạt rất hay, sinh động và phong phú.

Thanks chị đã vô tình khích lệ tinh thần học hỏi English cho mọi người! :)

Thanks chị lanhuongbm và các anh chị khác nữa! Các anh chị thật là siêng năng!


Have a nice weekend! :)

442229 top -


@Hi anh nguoidochanh,
@Hi các anh chị!


Hay là tựa đề mình dịch như vầy được không ạ:


Bay cao, bay xa và bay mãi...!


(Câu chuyện có cái kết thật khủng khiếp! Tai nạn này xảy ra ngày 24/8/2007 tại Surrey, B.C Canada)

http://www.thestar.com/news/canada/arti ... on-crashes


Thanks all!

442232 top -


@HoangThiQuynhNhu,

Chị đừng gọi ndh bằng bác nhe, chứ không ndh trốn luôn không dám vào đây góp ý bài cho mọi người đâu. :)

1.
Four trailers were destroyed by the bomb-like effect of the basket's heavy landing.

Bốn căn nhà lưu động đã bị một quả bom phá huỷ-như thể đó là ảnh hưởng của cú hạ cánh nặng nề của khoang hành khách.


Phân tích đoạn bôi đậm ở trên, chúng ta thấy the bomb-like là tính từ bổ nghĩa cho effect. Như vậy không có quả bom nào hết cả chị ạ. Khinh khí cầu đã rơi mạnh xuống gây hiệu ứng như vụ nổ của một quả bom thôi. Theo phán đoán của ndh thì quả cầu đã bị nung nóng do vụ cháy, nhiệt độ rất nóng bên ngoài quả cầu gây giãn nở khí bên trong đến một mức nào đó thì phát nổ.

2.
Seven more people jumped out as quickly as they could,...


Thêm bẩy người nữa, bằng hết khả năng của mình, đã nhảy thoát được,...

ndh dịch lại câu đó của chị như vậy, chị thấy có được không?

@chitam,

Bốc lên, lên cao nữa và tiêu tan. Tựa như vậy được không chitam? :)

442283 top -
Hi, chitam,

Cám ơn chitam nhiều. Mình thích học Anh văn dù biết các bài học ngày càng khó hơn, phải tra từ điển nhiều hơn và không sao tránh được những lúc phải dịch bừa, dịch lụi vì tìm hoài vẫn không thấy được nghĩa tiếng Việt cho phù hợp. Và chính vì như thế mình lại có thêm điều kiện để ôn lại và bổ sung vốn cho kho tiếng Việt của mình. Thật là vẹn cả đôi đường!

Rảnh rảnh chitam nhớ giúp thêm cho mình nhé.

442298 top -
Hi, nguoidochanh,

Hồi mình còn đi làm, nhóm bạn nam nữ đồng trang lứa trong cơ quan thường gọi nhau là bác và tôi(tui)-nếu là nữ gọi nam-và bà và tôi(tui)-nếu nam gọi nữ. Lâu dần thành quen chứ không phải mình nói ndh già đâu nhé.^_^.

Nói vậy chứ mình sẽ gọi như ndh yêu cầu.

Về phân tích của nguoidochanh ở trên mình thấy rất hợp lý. Mình sẽ chỉnh lại. Có điều câu the bomb-like effect of the basket's heavy landing, không biết dịch thế nào cho hay đây.

Thanks nguoidochanh so much!

442301 top -
ESL 77: Up, Up, and Away
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.