.
ESL 67: It's the Thought that Counts


ESL 67: It's the Thought that CountsDownload


Adam and Constance were very religious. Both had been raised in Catholic families. Except for her uncle Chandler, who was agnostic, all their relatives were devout Catholics. Adam's oldest brother was, in fact, a priest. Adam, as a youth, had been an altar boy and had prayed to God to become a priest. Instead, God made him a fireman. Constance had seriously thought about becoming a nun, but that was before she met Adam.

Her heart fluttered at her first sight of Adam. He was taking pictures with kids at a charity event. What a big, strong man, she thought. And so good-looking! Constance took her nephew over to get his picture taken. She couldn't believe it when she saw that Adam was wearing a St. Christopher medal around his neck. He's Catholic, too! she marveled. Not being a shy woman, Constance started up a conversation with Adam.

One thing, as they say, led to another. Both sets of parents were so happy that their child had fallen in love with a Catholic! There was a huge wedding at the cathedral. Adam's brother married the two lovebirds. Everyone said it was the best wedding ever.

When Adam and Constance got around to opening their gifts a few days later, Constance opened an envelope from her uncle Chandler. In it was $100 cash. But, the cash was inside a Jewish card for Happy Hanukkah! The note in the card was, "I couldn't find a wedding card that I liked. I know this is Jewish, but it really is a beautiful card, don't you think? Love, and Best Wishes." Constance did not send her uncle a thank you note, nor did she ever talk to him again. She was unable to think about her wedding again without thinking about that card.

261659 top -


*Vocabulary:

• agnostic:
• altar:
• cathedral:
• Catholic:
• charity:
• devout:
• except:
• flutter:
• Jewish:
• marvel:
• medal:
• neck:
• nephew:
• nun:
• priest:
• religious:

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Adam and Constance very religious?

2.Had they been raised in Jewish families?

3.Was her uncle Chandler a devout Catholic?

4.Was her uncle Chandler an agnostic?

5.Was Adam's youngest brother a priest?

6.Had Adam been an altar boy?

7.Had Adam prayed to God to become a fireman?

8.Did Adam become a fireman?

9.Had Constance thought about becoming a nun?

10.Did her heart stop at her first sight of Adam?

=====================

*Fill in the blanks:

Adam and Constance were very religious. Both had _____ raised in Catholic families. Except for her uncle _____ , who was agnostic, all their relatives were devout _____ . Adam’s oldest brother was, in fact, a priest. _____ , as a youth, had been an altar boy _____ had prayed to God to become a priest. _____ , God made him a fireman. Constance had seriously _____ about becoming a nun, but that was before _____ met Adam.

Her heart fluttered at her first _____ of Adam. He was taking pictures with kids _____ a charity event. What a big, strong man, _____ thought. And so good-looking! Constance took her nephew _____ to get his picture taken. She couldn’t believe _____ when she saw that Adam was wearing a _____ . Christopher medal around his neck. He’s Catholic, too! _____ marveled. Not being a shy woman, Constance started _____ a conversation with Adam.

One thing, as they _____ , led to another. Both sets of parents were _____ happy that their child had fallen in love _____ a Catholic! There was a huge wedding at _____ cathedral. Adam’s brother married the two lovebirds. Everyone _____ it was the best wedding ever.

When Adam _____ Constance got around to opening their gifts a _____ days later, Constance opened an envelope from her _____ Chandler. In it was $100 cash. But, the _____ was inside a Jewish card for Happy Hanukkah! _____ note in the card was, “I couldn’t find _____ wedding card that I liked. I know this _____ Jewish, but it really is a beautiful card, _____ ’t you think? Love, and Best Wishes.” Constance did _____ send her uncle a thank you note, nor _____ she ever talk to him again. She was _____ to think about her wedding again without thinking _____ that card.

===================

*Translate into Vietnamese:

………………

261660 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• agnostic(a): thuộc thuyết bất khả tri
• altar(n): bàn thờ
• cathedral(n): thánh đường
• Catholic(n): người theo đạo Thiên Chúa
• charity(n): việc từ thiện
• devout(a): sùng đạo, mộ đạo
• except(conj): ngoại trừ
• flutter(v): run rẩy,xao xuyến
• Jewish(n): người Do Thái
• marvel(v): kinh ngạc, ngạc nhiên
• medal(n): huy chương
• neck(n): cái cổ
• nephew(n): cháu trai
• nun(n): nữ tu sĩ, ni cô
• priest(n): linh mục, thầy tu
• religious(a): ngoan đạo

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Adam and Constance very religious?Yes

2.Had they been raised in Jewish families?Yes

3.Was her uncle Chandler a devout Catholic?No

4.Was her uncle Chandler an agnostic?Yes

5.Was Adam's youngest brother a priest?No

6.Had Adam been an altar boy?Yes

7.Had Adam prayed to God to become a fireman?Yes

8.Did Adam become a fireman?Yes

9.Had Constance thought about becoming a nun?No

10.Did her heart stop at her first sight of Adam?No

=====================

*Fill in the blanks:

Adam and Constance were very religious. Both had __been__ raised in Catholic families. Except for her uncle __Chandler___ , who was agnostic, all their relatives were devout __Catholic___ . Adam’s oldest brother was, in fact, a priest. _Adam____ , as a youth, had been an altar boy ___and__ had prayed to God to become a priest. _Instead____ , God made him a fireman. Constance had seriously __thought___ about becoming a nun, but that was before __she___ met Adam.

Her heart fluttered at her first __sight___ of Adam. He was taking pictures with kids __at___ a charity event. What a big, strong man, __she___ thought. And so good-looking! Constance took her nephew ___over__ to get his picture taken. She couldn’t believe __it___ when she saw that Adam was wearing a __St___ . Christopher medal around his neck. He’s Catholic, too! __She___ marveled. Not being a shy woman, Constance started __up___ a conversation with Adam.

One thing, as they __say___ , led to another. Both sets of parents were __so___ happy that their child had fallen in love __with___ a Catholic! There was a huge wedding at __the___ cathedral. Adam’s brother married the two lovebirds. Everyone ___said__ it was the best wedding ever.

When Adam __and___ Constance got around to opening their gifts a _few____ days later, Constance opened an envelope from her __uncle___ Chandler. In it was $100 cash. But, the ___cash__ was inside a Jewish card for Happy Hanukkah! ___The__ note in the card was, “I couldn’t find _a____ wedding card that I liked. I know this _is____ Jewish, but it really is a beautiful card, __don___ ’t you think? Love, and Best Wishes.” Constance did __n't___ send her uncle a thank you note, nor __that___ she ever talk to him again. She was __unable___ to think about her wedding again without thinking __about___ that card.

===================

*Translate into Vietnamese:

Cách cho quý hơn của cho

Adam và Constance rất ngoan đạo. Cả hai đều lớn lên trong những gia đình Thiên Chúa Giáo. Ngoại trừ chú của cô là Chandler, ngưòi theo chủ nghĩa bất khả tri, tất cả mọi họ hàng của họ đều sùng đạo Thiên Chúa. Người anh lớn nhất của Adam, sự thật, là một linh mục. Adam, là một người trẻ tưổi, đã là một hưóng đạo sinh và đã cầu nguyện Chúa để trở thành một linh mục. Thay vì đó, Chúa cho anh ta trở thành lính cứu hoả. Constance đã kiên quyết nghĩ về việc trở thành một nữ tu sĩ, nhưng đó là trưóc khi cô gặp Adam.

Trái tim cô xao xuyến khi lần đầu tiên thấy Adam. Anh ta đang chụp ảnh với những đứa trẻ tại một lễ từ thiện. Một chàng trai cao lớn, khoẻ mạnh làm sao, cô nghĩ. Và rất điển trai nữa! Constance dẫn cháu trai của mình tới để anh ta chụp ảnh. Cô không thể tin được là Adam đang mang một chiếc huy chương nhà thờ St. Christopher quanh cổ. Anh ta cũng theo đạo Thiên Chúa nữa! cô ngạc nhiên. Không phải là một phụ nữ nhút nhát, Constance bắt đầu một cưộc nói chuyện với Adam.

Một điều, như ngưòi ta vẫn nói, dẫn họ tới với nhau. Hai bên cha me đều rất hạnh phúc vì con của họ kết hôn với ngưòi theo đạo Thiên Chúa! Một lễ cưói lớn diễn ra tại nhà thờ. Anh trai của Adam tuyên bố kết đôi cho hai kẻ si tình. Mọi người đều nói đó là đám cưói tuyệt vời nhất.

Khi Adam và Constance tập trung quà lại để mở vài ngày sau đó, Constance mở một phong bì từ chú của cô là Chandler. Trong đó có 100$ tiền mặt. Nhưng, tiền lại ở trong một tấm thiệp Do Thái mừng lễ hôi Hanukkah! Dòng chữ trong tấm thiệp đề, "Chú không thể tìm một tấm thiệp cưói mà chú thích. Chú biết cái này là lễ ngưòi Do Thai, nhưng nó cũng đẹp mà, cháu có nghĩ như vậy không? Yêu thương, Chúc tốt lành." Constance không gửi lại một tấm thiệp cám ơn chú cô, cô cũng không nói chuyện với ông ta thêm một lần nữa. Cô không thể nghỉ về lễ cưới của mình mà không nghĩ về tấm thiệp.

268022 top -

Done

274815 top -
Nộp bài ESL 66: It's the Thought that Counts
*Vocabulary:

• agnostic: Thuộc thuyết bất khả tri
• altar: Bàn thờ
• cathedral: Thánh đường
• Catholic: Người theo đạo Thiên Chúa
• charity: Việc từ thiện
• devout: Sùng đạo
• except: Ngoại trừ
• flutter: Run rẩy
• Jewish: Người Do Thái
• marvel: Kinh ngạc
• medal: Huy chương
• neck: Cái cổ
• nephew: Cháu trai
• nun: Nữ tu sĩ
• priest: Thầy tu
• religious: Ngoan đạo

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Adam and Constance very religious? Yes

2.Had they been raised in Jewish families? Yes

3.Was her uncle Chandler a devout Catholic? No

4.Was her uncle Chandler an agnostic? Yes

5.Was Adam's youngest brother a priest? No

6.Had Adam been an altar boy? Yes

7.Had Adam prayed to God to become a fireman? Yes

8.Did Adam become a fireman? Yes

9.Had Constance thought about becoming a nun? No

10.Did her heart stop at her first sight of Adam? No

=====================

*Fill in the blanks:

Adam and Constance were very religious. Both had _been_ raised in Catholic families. Except for her uncle _Chandler_ , who was agnostic, all their relatives were devout _Catholic_ . Adam’s oldest brother was, in fact, a priest. _Adam_ , as a youth, had been an altar boy _and_ had prayed to God to become a priest. _Instead_ , God made him a fireman. Constance had seriously _thought_ about becoming a nun, but that was before _she_ met Adam.

Her heart fluttered at her first _sight_ of Adam. He was taking pictures with kids _at_ a charity event. What a big, strong man, _she_ thought. And so good-looking! Constance took her nephew _over_ to get his picture taken. She couldn’t believe _it_ when she saw that Adam was wearing a _St_ . Christopher medal around his neck. He’s Catholic, too! _She_ marveled. Not being a shy woman, Constance started _up_ a conversation with Adam.

One thing, as they _say_ , led to another. Both sets of parents were _so_ happy that their child had fallen in love _with_ a Catholic! There was a huge wedding at _the_ cathedral. Adam’s brother married the two lovebirds. Everyone _said_ it was the best wedding ever.

When Adam _and_ Constance got around to opening their gifts a _few_ days later, Constance opened an envelope from her _uncle_ Chandler. In it was $100 cash. But, the _cash_ was inside a Jewish card for Happy Hanukkah! _The_ note in the card was, “I couldn’t find _a_ wedding card that I liked. I know this _is_ Jewish, but it really is a beautiful card, _don_ ’t you think? Love, and Best Wishes.” Constance did _n't_ send her uncle a thank you note, nor _that_ she ever talk to him again. She was _unable_ to think about her wedding again without thinking _about_ that card.

284848 top -

Done

290451 top -
*Vocabulary:

• agnostic (adj) thuyết ko thể biết
• altar: bàn thờ, kệ thờ
• cathedral: nhà thờ lớn
• Catholic: tín đồ công giáo
• charity: việc từ thiện
• devout(adj) chân thành, mộ đạo
• except (v) ngoại trừ
• flutter (n,v) rung rinh, vỗ cánh
• Jewish: người do thái
• marvel (adj) kỳ diệu, kinh ngạc
• medal: huân chương
• neck:cổ
• nephew: cháu trai
• nun: bà sơ, ni cô
• priest: thầy tu
• religious (adj) tôn giáo

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Adam and Constance very religious?yes

2.Had they been raised in Jewish families?no

3.Was her uncle Chandler a devout Catholic?no

4.Was her uncle Chandler an agnostic?yes

5.Was Adam's youngest brother a priest?no, his oldest brother was

6.Had Adam been an altar boy? yes

7.Had Adam prayed to God to become a fireman?no

8.Did Adam become a fireman?yes

9.Had Constance thought about becoming a nun?yes

10.Did her heart stop at her first sight of Adam?no

=====================

*Fill in the blanks:

Adam and Constance were very religious. Both had ____been___ raised in Catholic families. Except for her uncle ____Chandler___ , who was agnostic, all their relatives were devout __Catholics___ . Adam’s oldest brother was, in fact, a priest. __Adam___ , as a youth, had been an altar boy __and___ had prayed to God to become a priest. ____Instead___ , God made him a fireman. Constance had seriously ___thought__ about becoming a nun, but that was before ___she__ met Adam.

Her heart fluttered at her first ______sight__ of Adam. He was taking pictures with kids __at___ a charity event. What a big, strong man, __she___ thought. And so good-looking! Constance took her nephew ______over__ to get his picture taken. She couldn’t believe __in___ when she saw that Adam was wearing a ___St__ . Christopher medal around his neck. He’s Catholic, too! __She___ marveled. Not being a shy woman, Constance started ___up__ a conversation with Adam.

One thing, as they ___say__ , led to another. Both sets of parents were __so___ happy that their child had fallen in love ______with__ a Catholic! There was a huge wedding at ___a__ cathedral. Adam’s brother married the two lovebirds. Everyone ________said___ it was the best wedding ever.

When Adam __and___ Constance got around to opening their gifts a ___few__ days later, Constance opened an envelope from her ______uncle__ Chandler. In it was $100 cash. But, the __cash___ was inside a Jewish card for Happy Hanukkah! ___the__ note in the card was, “I couldn’t find __a___ wedding card that I liked. I know this __is___ Jewish, but it really is a beautiful card, __don___ ’t you think? Love, and Best Wishes.” Constance did __not___ send her uncle a thank you note, nor ___did__ she ever talk to him again. She was ______unable__ to think about her wedding again without thinking ____about___ that card.

334278 top -

*Vocabulary:

• agnostic(a): thuộc thuyết bất khả tri
• altar(n): bàn thờ
• cathedral(n): thánh đường
• Catholic(n): người theo đạo Thiên Chúa
• charity(n): việc từ thiện
• devout(a): sùng đạo, mộ đạo
• except(conj): ngoại trừ
• flutter(v): run rẩy,xao xuyến
• Jewish(n): người Do Thái
• marvel(v): kinh ngạc, ngạc nhiên
• medal(n): huy chương
• neck(n): cái cổ
• nephew(n): cháu trai
• nun(n): nữ tu sĩ, ni cô
• priest(n): linh mục, thầy tu
• religious(a): ngoan đạo

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Adam and Constance very religious?Yes

2.Had they been raised in Jewish families?Yes

3.Was her uncle Chandler a devout Catholic?No

4.Was her uncle Chandler an agnostic?Yes

5.Was Adam's youngest brother a priest?No

6.Had Adam been an altar boy?Yes

7.Had Adam prayed to God to become a fireman?Yes

8.Did Adam become a fireman?Yes

9.Had Constance thought about becoming a nun?No

10.Did her heart stop at her first sight of Adam?No

=====================

*Fill in the blanks:

Adam and Constance were very religious. Both had __been__ raised in Catholic families. Except for her uncle __Chandler___ , who was agnostic, all their relatives were devout __Catholic___ . Adam’s oldest brother was, in fact, a priest. _Adam____ , as a youth, had been an altar boy ___and__ had prayed to God to become a priest. _Instead____ , God made him a fireman. Constance had seriously __thought___ about becoming a nun, but that was before __she___ met Adam.

Her heart fluttered at her first __sight___ of Adam. He was taking pictures with kids __at___ a charity event. What a big, strong man, __she___ thought. And so good-looking! Constance took her nephew ___over__ to get his picture taken. She couldn’t believe __it___ when she saw that Adam was wearing a __St___ . Christopher medal around his neck. He’s Catholic, too! __She___ marveled. Not being a shy woman, Constance started __up___ a conversation with Adam.

One thing, as they __say___ , led to another. Both sets of parents were __so___ happy that their child had fallen in love __with___ a Catholic! There was a huge wedding at __the___ cathedral. Adam’s brother married the two lovebirds. Everyone ___said__ it was the best wedding ever.

When Adam __and___ Constance got around to opening their gifts a _few____ days later, Constance opened an envelope from her __uncle___ Chandler. In it was $100 cash. But, the ___cash__ was inside a Jewish card for Happy Hanukkah! ___The__ note in the card was, “I couldn’t find _a____ wedding card that I liked. I know this _is____ Jewish, but it really is a beautiful card, __don___ ’t you think? Love, and Best Wishes.” Constance did __n't___ send her uncle a thank you note, nor __that___ she ever talk to him again. She was __unable___ to think about her wedding again without thinking __about___ that card.

===================

*Translate into Vietnamese:

Cách cho quý hơn của cho

Adam và Constance rất ngoan đạo. Cả hai đều lớn lên trong những gia đình Thiên Chúa Giáo. Ngoại trừ chú của cô là Chandler, ngưòi theo chủ nghĩa bất khả tri, tất cả mọi họ hàng của họ đều sùng đạo Thiên Chúa. Người anh lớn nhất của Adam, sự thật, là một linh mục. Adam, là một người trẻ tưổi, đã là một hưóng đạo sinh và đã cầu nguyện Chúa để trở thành một linh mục. Thay vì đó, Chúa cho anh ta trở thành lính cứu hoả. Constance đã kiên quyết nghĩ về việc trở thành một nữ tu sĩ, nhưng đó là trưóc khi cô gặp Adam.

Trái tim cô xao xuyến khi lần đầu tiên thấy Adam. Anh ta đang chụp ảnh với những đứa trẻ tại một lễ từ thiện. Một chàng trai cao lớn, khoẻ mạnh làm sao, cô nghĩ. Và rất điển trai nữa! Constance dẫn cháu trai của mình tới để anh ta chụp ảnh. Cô không thể tin được là Adam đang mang một chiếc huy chương nhà thờ St. Christopher quanh cổ. Anh ta cũng theo đạo Thiên Chúa nữa! cô ngạc nhiên. Không phải là một phụ nữ nhút nhát, Constance bắt đầu một cưộc nói chuyện với Adam.

Một điều, như ngưòi ta vẫn nói, dẫn họ tới với nhau. Hai bên cha me đều rất hạnh phúc vì con của họ kết hôn với ngưòi theo đạo Thiên Chúa! Một lễ cưói lớn diễn ra tại nhà thờ. Anh trai của Adam tuyên bố kết đôi cho hai kẻ si tình. Mọi người đều nói đó là đám cưói tuyệt vời nhất.

Khi Adam và Constance tập trung quà lại để mở vài ngày sau đó, Constance mở một phong bì từ chú của cô là Chandler. Trong đó có 100$ tiền mặt. Nhưng, tiền lại ở trong một tấm thiệp Do Thái mừng lễ hôi Hanukkah! Dòng chữ trong tấm thiệp đề, "Chú không thể tìm một tấm thiệp cưói mà chú thích. Chú biết cái này là lễ ngưòi Do Thai, nhưng nó cũng đẹp mà, cháu có nghĩ như vậy không? Yêu thương, Chúc tốt lành." Constance không gửi lại một tấm thiệp cám ơn chú cô, cô cũng không nói chuyện với ông ta thêm một lần nữa. Cô không thể nghỉ về lễ cưới của mình mà không nghĩ về tấm thiệp.

417629 top -
LESSON 67:

IT'S THE THOUGHT THAT COUNTS.
CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO.


===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• agnostic: người theo thuyết bất khả tri.
• altar: bàn thờ, bệ thờ, án thờ.
• cathedral: giáo đường, thánh đường.
• Catholic: công giáo.
• charity: từ thiện.
• devout: thành kính, mộ đạo, sùng đạo.
• except: trừ ra, loại ra.
• flutter: bối rối, xao xuyến, run rẩy.
• Jewish: do thái giáo
• marvel: ngạc nhiên, kinh ngạc, lấy làm lạ.
• medal: huân chương, huy chương.
• neck: cổ.
• nephew: cháu trai.
• nun: nữ tu, ni cô.
• priest:linh mục, thầy tu.
• religious: mộ đạo, ngoan đạo.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Were Adam and Constance very religious?
- Yes, they were. Adam and Constance were very religious.

2.Had they been raised in Jewish families?
- No, they hadn't. They hadn't been raised in Jewish families. They had been raised in Catholic families.

3.Was her uncle Chandler a devout Catholic?
- No, he wasn't. Her uncle Chandler wasn't a devout Catholic.

4.Was her uncle Chandler an agnostic?
- Yes, he was. Her uncle Chandler was an agnostic.

5.Was Adam's youngest brother a priest?
- No, he wasn't. Adam's youngest brother wasn't a priest. His oldest brother was a priest.

6.Had Adam been an altar boy?
- Yes, he had. Adam had been an altar boy.

7.Had Adam prayed to God to become a fireman?
- No, he hadn't. Adam hadn't prayed to God to become a fireman. Adam had prayed to God to become a priest.

8.Did Adam become a fireman?
- Yes, he did. Adam became a fireman.

9.Had Constance thought about becoming a nun?
- Yes, she had. Constance had thought about becoming a nun.

10.Did her heart stop at her first sight of Adam?
- No, she didn't. Her heart fluttered at her first sight of Adam.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Adam and Constance were very religious. Both had been raised in Catholic families. Except for her uncle Chandler , who was agnostic, all their relatives were devout Catholic . Adam’s oldest brother was, in fact, a priest. Adam , as a youth, had been an altar boy and had prayed to God to become a priest. Instead , God made him a fireman. Constance had seriously thought about becoming a nun, but that was before she met Adam.

Her heart fluttered at her first sight of Adam. He was taking pictures with kids at a charity event. What a big, strong man, she thought. And so good-looking! Constance took her nephew over to get his picture taken. She couldn’t believe it when she saw that Adam was wearing a St. Christopher medal around his neck. He’s Catholic, too! She marveled. Not being a shy woman, Constance started up a conversation with Adam.

One thing, as they say , led to another. Both sets of parents were so happy that their child had fallen in love with a Catholic! There was a huge wedding at the cathedral. Adam’s brother married the two lovebirds. Everyone said it was the best wedding ever.

When Adam and Constance got around to opening their gifts a few days later, Constance opened an envelope from her uncle Chandler. In it was $100 cash. But, the cash was inside a Jewish card for Happy Hanukkah! The note in the card was, “I couldn’t find a wedding card that I liked. I know this is Jewish, but it really is a beautiful card, donn't ’t you think? Love, and Best Wishes.” Constance did not send her uncle a thank you note, nor did she ever talk to him again. She was unable to think about her wedding again without thinking about that card.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
----------------------------------------------------------------

Adam và Constance rất ngoan đạo. Cả hai đều lớn lên trong những gia đình Công giáo. Ngoại trừ ông chú Chandler của cô, là một người theo thuyết bất khả tri, tất cả họ hàng thân thuộc đều sùng đạo Công giáo. Trong thực tế, người anh lớn của Adam là một linh mục. Adam, khi còn là một thanh niên, là một lễ sinh và từng cầu nguyện với Chúa cho anh trở thành một linh mục. Chúa đã khiến cho anh trở thành một người lính cứu hoả. Constance có một suy nghĩ nghiêm túc về việc trở thành một nữ tu, nhưng đó là chuyện trước khi cô gặp Adam.

Trái tim cô đã xao xuyến khi lần đàu tiên trông thấy Adam. Anh đang chụp hình với mấy đứa trẻ tại một lễ hội từ thiện. Một người đàn ông cao lớn, mạnh khoẻ làm sao, Cô nghĩ thế. Và quá chừng đẹp trai nữa chứ! Constance dẫn đứa cháu trai tới phía trên để chụp hình. Cô không thể tin được khi cô trông thấy Adam đang mang huy chương Thánh Christopher quanh cổ. Anh ấy cũng là một người theo đạo Công giáo. Cô không thể tin được. Không phải là một phụ nữ nhút nhát, Constance bắt đầu một cuộc trò chuyện với Adam.

Mọi chuyện, như người ta thường nói, đã dẫn dắt người này đến với người kia. Cha mẹ hai bên đầu rất vui mừng khi thấy con mình phải lòng một người Công giáo. Đã có một đám cưới thật lớn tại thánh đường. Anh của Adam đã làm lễ cưới cho hai kẻ si tình. Mọi người đều nói đó là một đám cưới tuyệt vời nhất mà họ từng thấy.

Một vài ngày sau, khi Adam và Constance ngồi lại để mở quà, Constance mở phong bì của chú Chandler. Trong đó có 100 đô-la tiền mặt. Nhưng, tờ tiền được để trong một tấm thiệp chúc mừng lễ Hanukkah của đạo Do thái! Trong tấm thiệp viết: "Chú không thể tìm được tấm thiệp chúc mừng đám cưới mà chú ưng ý. Chú biết đây là thiệp Do thái, nhưng công nhận tấm thiệp này đẹp, cháu có nghĩ như thế không! Thương yêu và chúc mừng hạnh phúc." Constance đã không gởi cho chú mình lá thư cảm ơn, cũng không bao giờ nói chuyện lại với ông nữa. Cô không thể nghĩ về đám cưới của mình một lần nữa mà không nghĩ về tấm thiệp.

439053 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI

ESL 67: IT’S THE THOUGHT THAT COUNTS
: CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO

Vocabulary:

• agnostic: thuyết bất khả tri
• altar: bàn thờ, bệ thờ
• cathedral: nhà thờ lớn, thánh đường
• Catholic: công giáo, đại lượng, rộng lượng
• charity: tổ chức từ thiện
• devout: thành kính, chân thành, mộ đạo
• except: trừ ra, loại ra
• flutter: sự rung, rung rẩy
• Jewish: người do thái
• marvel: tuyệt diệu, kỳ công
• medal: huy chương, mề đay
• neck: cổ ( người, súc vật, chai lọ)
• nephew: cháu trai
• nun: bà xơ, nữ tu, tu sỉ
• priest: thầy tu, thầy tế
• religious: sùng đạo, mộ đạo

Translate into Vietnamese

Adam and Constance were very religious. Both had been raised in Catholic families. Except for her uncle Chandler, who was agnostic, all their relatives were devout Catholics. Adam's oldest brother was, in fact, a priest. Adam, as a youth, had been an altar boy and had prayed to God to become a priest. Instead, God made him a fireman. Constance had seriously thought about becoming a nun, but that was before she met Adam.

Adam và Constance rất là sùng đạo. Cả hai đều lớn lên trong gia đình công giáo. Ngoại trừ chú Chandler của cô, người theo thuyết bất khả tri, tất cả các người thân của họ đều là người công giáo mộ đạo. Adam’s có người anh trai lớn thực tế là một linh mục. Adam là một thanh niên, một cậu bé giúp lễ ở nhà thờ và đã cầu nguyện với Thiên Chúa để trở thành một linh mục.Thay vào đó Chúa đã cho cậu ta làm người lính cứu hỏa. Constance có suy nghỉ sau này sẽ trở thành một nữ tu, nhưng đó là trước khi cô gặp Adam.

Her heart fluttered at her first sight of Adam. He was taking pictures with kids at a charity event. What a big, strong man, she thought. And so good-looking! Constance took her nephew over to get his picture taken. She couldn't believe it when she saw that Adam was wearing a St. Christopher medal around his neck. He's Catholic, too! she marveled. Not being a shy woman, Constance started up a conversation with Adam.

Trái tim cô rung động ngay cái lần đầu tiên gặp Adam. Anh đã chụp hình với trẻ em tại một buổi làm từ thiện. Đó là một người đàn ông to cao mạnh mẽ, cô nghĩ thế. Và rất ư là đẹp trai! Constance dắt cháu trai của mình đến để anh ta chụp hình. Cô không thể tin khi cô nhìn thấy Adam đeo một huy hiệu Thánh Christopher quanh cổ của anh. Anh ấy cũng là người công giáo! Cô cũng lấy làm lạ. Không phải là người phụ nữ nhút nhát, Constance bắt đầu làm quen trò chuyện với Adam.

One thing, as they say, led to another. Both sets of parents were so happy that their child had fallen in love with a Catholic! There was a huge wedding at the cathedral. Adam's brother married the two lovebirds. Everyone said it was the best wedding ever.

Mọi chuyện như người ta thường hay nói, đã dẫn dắt người này đến với người kia (sorry đoạn này copy của HT Quỳnh Như) Cả hai gia đình đều rất hạnh phúc khi con mình tìm được tình yêu với người công giáo! Họ tổ chức đám cưới thật lớn tại thánh đường. Anh trai Adam’s là người đúng ra tổ chức lễ cưới cho hai kẻ si tình, mọi người đều nói đó là đám cưới đẹp nhất mà họ thấy.

When Adam and Constance got around to opening their gifts a few days later, Constance opened an envelope from her uncle Chandler. In it was $100 cash. But, the cash was inside a Jewish card for Happy Hanukkah! The note in the card was, "I couldn't find a wedding card that I liked. I know this is Jewish, but ` really is a beautiful card, don't you think? Love, and Best Wishes." Constance did not send her uncle a thank you note, nor did she ever talk to him again. She was unable to think about her wedding again without thinking about that card.

Vài ngày sau đó khi Adam và Constance loay hoay mở những quà tặng của họ. Constance mở một phong bì của Chú Chandler, Trong đó có $100 tiền mặt. Nhưng, tiền được để bên trong thiệp chúc mừng lễ Hanukkah của đạo người Do Thái! Những trong thiệp ghi là “ Chú không thể tìm thấy thiệp cưới nào mà chú ưng ý cả. Chú biết thiệp này là của người Do thái nhưng nó thật sự là một cái thiệp đẹp, Cháu đừng suy nghĩ gì nhiều ? Tình yêu và lời chúc tốt nhất .” Constance đã không gởi thiệp cho Chú nói lời cảm ơn và cô cũng chẳng bao giờ nói chuyện với ông dù chỉ một lần. Cô không thể suy nghĩ về đám cưới của cô và và cứ nhắc đến đám cưới là cô lại nhớ đến vụ tấm thiệp.

Yes/No Questions:

1.Were Adam and Constance very religious? Yes
2.Had they been raised in Jewish families? No
3.Was her uncle Chandler a devout Catholic? No
4.Was her uncle Chandler an agnostic? Yes
5.Was Adam's youngest brother a priest? No
6.Had Adam been an altar boy? No
7.Had Adam prayed to God to become a fireman? No
8.Did Adam become a fireman? Yes
9.Had Constance thought about becoming a nun? Yes
10.Did her heart stop at her first sight of Adam? No

Fill in the blanks:

Adam and Constance were very religious. Both had been raised in Catholic families. Except for her uncle Chandler, who was agnostic, all their relatives were devout Catholics. Adam’s oldest brother was, in fact, a priest. Adam, as a youth, had been an altar boy and had prayed to God to become a priest. Instead, God made him a fireman. Constance had seriously thought about becoming a nun, but that was before she met Adam.

Her heart fluttered at her first sight of Adam. He was taking pictures with kids at a charity event. What a big, strong man, she thought. And so good-looking! Constance took her nephew over to get his picture taken. She couldn’t believe it when she saw that Adam was wearing a St. Christopher medal around his neck. He’s Catholic, too! she marveled. Not being a shy woman, Constance started up a conversation with Adam.

One thing, as they say, led to another. Both sets of parents were so happy that their child had fallen in love with a Catholic! There was a huge wedding at the cathedral. Adam’s brother married the two lovebirds. Everyone said it was the best wedding ever.

When Adam and Constance got around to opening their gifts a few days later, Constance opened an envelope from her uncle Chandler. In it was $100 cash. But, the cash was inside a Jewish card for Happy Hanukkah! The note in the card was, “I couldn’t find a wedding card that I liked. I know this is Jewish, but it really is a beautiful card, don’t you think? Love, and Best Wishes.” Constance did not send her uncle a thank you note, nor did she ever talk to him again. She was unable to think about her wedding again without thinking about that card.


601874 top -


@doanchin
Tựa bài anh nên dịch như chị HoangThiQuynhNhu vì nó là một thành ngữ. Nghĩa của nó là thế này:

It doesn't matter how little a gift costs; what is important is the feeling or thoughtfulness that the giver is expressing.

Câu chót dịch nôm na sang tiếng Việt là:

Cứ nhắc đến đám cưới là cô lại nhớ tới vụ tấm thiệp.

601875 top -

Dạ, LH xin chào thầy, lâu quá không gặp, thầy vẫn khoẻ?

Hôm nào có thời gian, em sẽ tiếp tục cập nhật ESL.

601877 top -

@ nguoidochanh.

doanchin đã sửa bài xong
thank you very much

601891 top -


Hi lanhuongbm
Anh cũng bình thường dù bận làm túi bụi :)

@doanchin
Anh sửa chưa đúng. Như vậy nè, trong cầu này có 2 từ phủ định là unable + without có thể chuyển nghĩa thành câu xác định. Lấy ví dụ:

Tôi không thể ăn bún bò mà không ăn ớt => Tôi ăn bún bò phải có ớt.

Trở lại câu trên:

She was unable to think about her wedding again without thinking about that card.

Nếu dịch từng từ một thì như sau:

không thể nghĩ về đám cưới của mình mà không nghĩ tới tấm thiệp ấy (câu phủ định).

Dịch như vậy nghe rất lủng củng nên mình có thể sửa lại cho nó dễ hiểu hơn:

Cứ nghĩ đến đám cưới là cô lại nhớ tới vụ tấm thiệp (câu xác định).

601904 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.